Φορολογικό πιστοποιητικό και στις μικρές επιχειρήσεις

30 January 2017

Φορολογικό πιστοποιητικό και στις μικρές επιχειρήσεις

Δυνατότητα έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού θα έχουν και οι μικρές επιχειρήσεις. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Η ΕΛΤΕ (ΝΠΔΔ) είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση, όταν μία μικρή επιχείρηση αναθέσει οικειοθελώς τη διενέργεια ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τότε ο έλεγχος αυτός θα θεωρείται υποχρεωτικός και «θα μπορεί να ζητήσει και τη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του ν.4174/2013, το οποίο βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο».

Βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας το φορολογικό πιστοποιητικό λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο.

Μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους, βρίσκονται εντός ορίων των δύο από τα τρία επόμενα κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: Από 350.000 έως 4.000.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: Από 700.000 έως 8.000.000 ευρώ, γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: Από 10 άτομα έως 50 άτομα.

30 January 2017
Banner