Εξ αποστάσεως σύσταση επιχείρησης φέρνει νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομίας

25 November 2016

Εξ αποστάσεως σύσταση επιχείρησης φέρνει νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομίας

Δεύτερο απανωτό νομοσχέδιο κατέθεσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά το ν/σ για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το νομοσχέδιο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών και συγκεκριμένα των ομόρρυθμων εταιριών, των ετερόρρυθμων εταιριών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιριών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο εξαιρεί μερικές κατηγορίες (τράπεζες, ασφαλιστικές, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες οι οποίες συστήνονται με νόμο, εταιρίες των οποίων η σύσταση προέρχεται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις υπαρχουσών εταιριών, εταιρίες των οποίων η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύστασή τους απαιτεί έγκριση της σύστασης από αρμόδια διοικητική αρχή και άλλες περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από ειδικές διατάξεις νόμων).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως, ο χρόνος σύστασης περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται για την ηλεκτρονική συμπλήρωση μιας φόρμας, ενώ το οικονομικό κόστος σύστασης μιας επιχείρησης μειώνεται σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σημείωμα του Υπουργείου:

1. Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως σύστασης
Στο παρόν σχέδιο νόμου παρουσιάζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας μια σειρά πεδίων ,θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου.

2. Μείωση χρόνου σύστασης μίας επιχείρησης
Με το παρόν σχέδιο νόμου ο χρόνος σύστασης περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.

3. Μείωση οικονομικού κόστους σύστασης
Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.

4. Παρεμβάσεις & απλοποιήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου. Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση DoingBusiness της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.

Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.

Το κείμενο του νομοσχεδίου μπορείτε να δείτε εδώ.

25 November 2016
Banner