Εστία ευλογιάς στην Τουρκία, συναγερμός στην Ελλάδα

26 July 2018

Εστία ευλογιάς στην Τουρκία, συναγερμός στην Ελλάδα

Από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε ότι την 24η Ιουλίου 2018 κοινο̟ποιήθηκε, μέσω του συστήματος ADNS, εστία Ευλογιάς στην Τουρκία, σε περιοχή που βρίσκεται απέναντι από τη Χίο, με ημερομηνία ε̟πιβεβαίωσης την 6η Ιουνίου 2018.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων της Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, εξέδωσε εγκύκλιο για λήψη μέτρων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Α. Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου απέναντι από τα Τουρκικά Παράλια

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των νησιών απέναντι από τα Παράλια της Τουρκίας παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, και των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και την διακίνηση αυτών για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συμπτώματα του νοσήματος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοπροφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους.

2) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές της Ελλάδας, εντατικοποίηση του ελέγχου των εκτροφών, καθώς και των μετακινήσεων των ζώων, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται απέναντι από τα Τουρκικά παράλια.

3) Ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών για τη δημιουργία σταθμών για την απολύμανση των υποδημάτων των ταξιδιωτών και την απολύμανση των οχημάτων.

4) Οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και μεταβαίνουν σε αγροτικές, περιοχές κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με τα ζώα και να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή με ζώα των ευαίσθητων ειδών, θα πρέπει για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την επιστροφή τους, να μην έρθουν σε επαφή με ζώα.

Β. Ειδικότερα για τη Χίο, πέραν των ανωτέρω:

Οι Κτηνιατρικές Αρχές της Χίου να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

 • Ενημέρωση των Λιμενικών και Τελωνειακών Αρχών της Χίου για την εντατικοποίηση των ελέγχων στους επισκέπτες από την Τουρκία, την ενημέρωση αυτών για τους κινδύνους μεταφοράς του νοσήματος μέσω αντικειμένων, ρουχισμού και υποδημάτων, ιδιαίτερα εάν προϋπάρχει επαφή με αγροτικές περιοχές και ζώα και τη δημιουργία σταθμών για την απολύμανση των υποδημάτων τους.
 • Καταγραφή των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του πληθυσμού τους.
 • Διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των μονάδων ξεκινώντας από όσες βρίσκονται απέναντι από τα Τουρκικά παράλια .Συνέχιση της κλινικής επιτήρησης σε εβδομαδιαία βάση.
 • Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν από την περιοχή, πριν από τη μετακίνησή τους, με την συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).
 • Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα τόσο για την προστασία των ζώων από τα έντομα και τα εξωπαράσιτα όσο και για την καταπολέμηση των εντόμων στις εγκαταστάσεις και στα μέσα μεταφοράς.
 • Ατομική ενημέρωση των υπευθύνων εκμεταλλεύσεων.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α', 32/11-2-2014) Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Γ. Το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας

Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήματος.

2) Επισήμανση της αναγκαιότητας της εφαρμογής των μέτρων βιοπροφύλαξης σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την μεταφορά ζώντων ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο Δ.

3) Αύξηση της επιτήρησης των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων, και ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών, στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραμμάτων και ελέγχων.

Δ. Μέτρα Βιοπροφύλαξης στις Εκμεταλλεύσεις

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι και η Ευλογιά των προβάτων και των αιγών.

Ορισμένα προληπτικά μέτρα περιγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
 • Απολυμαντική τάφρος για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.
 • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 •  Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.
 • Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.
 • Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
 • Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.
 • Να μη χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Αποφυγή προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις από την Τουρκία.
 • Να μην επιτρέπεται σε άτομα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή με ζώα.
 • Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
26 July 2018
Banner
Banner