ΕΠΑνΕΚ-κίνηση του ΕΣΠΑ με προγράμματα για ανέργους και ΜΜΕ

07 January 2015

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση του ΕΣΠΑ με προγράμματα για ανέργους και ΜΜΕ

Η "Επιχειρηματική Ευκαιρία" αναμένεται να είναι το πρώτο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθεί και ακολουθεί το "Επιχειρούμε Δυναμικά". Πρόκειται για δυο δράσεις του εντάσσονται στο λεγόμενο ΕΠΑνΕΚ και αφορούν το πρώτο ενίσχυση επχειρηματικών σχεδίων για ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ και το δεύτερο λειτουργούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στους επιχειρηματικούς τομείς που δίνεται προτεραιότητα εντάσσεται και ο αγροδιατροφικός. Σύμφωνα με δημοσιεύματα το κρέας βρίσκεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα ενισχυθούν, αν και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με την προδημοσίευση του προγράμματος εξαιρείται το λιανικό εμπόριο.

"Επιχειρούμε Δυναμικά"
Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε οκτώ στρατηγικούς τομείς (μεταξύ των οποίων η αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης για τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος είναι 50 εκατ. ευρώ και τα έργα τα οποία ενισχύονται θα είναι συνολικού προϋπολογισμού από 20.000 έως 300.000 ευρώ. Το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Το πρόγραμμα αυτό αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση, λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν τη μορφή Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ ή ατομικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την προδημοσίευση του προγράμματος εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.
Επιλέξιμες ενέργειες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
∆ικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές
Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

"Επιχειρηματική Ευκαιρία"
Το πρόγραμμα αυτό αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα από 1/1/2014 έως την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Στόχος του είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αφορά εννέα στρατηγικούς τομείς (μεταξύ των οποίων η αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων). Και αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. ευρώ και τα έργα που ενισχύονται μπορούν να είναι προϋπολογισμού από 25.000 έως 40.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της χρηματοδότησηης είναι 100% και οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ∆ΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)
Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων
∆απάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)
Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

07 January 2015
Banner