Πρόγραμμα για ίδρυση και εκσυγχρονισμό ΜμΕ μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

22 February 2019

Πρόγραμμα για ίδρυση και εκσυγχρονισμό ΜμΕ μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Στη Διαύγεια δημοσιεύθηκε η Απόφαση για την προκήρυξη της Δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Στο πλαίσιο της Δράσης, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 52 εκατ. ευρώ, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 έως 600.000 ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και δικαιούχοι της Δράσης είναι νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός Τομέας, Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα. Η Δράση θα χρηματοδοτήσει δαπάνες όπως ενδεικτικά: κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, λογισμικό, ιστοσελίδα, πιστοποίηση.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων έχει ορισθεί η Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, με ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Δείτε εδώ την πρόσκληση της Δράσης όπως αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»), Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr.

22 February 2019
Banner