Ερωτηματικά για τις Σχολές Κρεοπωλών αφήνει εγκύκλιος του ΕΦΕΤ

19 December 2017

Ερωτηματικά για τις Σχολές Κρεοπωλών αφήνει εγκύκλιος του ΕΦΕΤ

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις τάξεις των κρεοπωλών εγκύκλιος του ΕΦΕΤ η οποία εκδόθηκε προ ολίγων εβδομάδων (Αρ. Πρωτ. 14203/7.11.2017), η οποία αναφέρεται στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP, εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων ακολουθώντας τα προγράμματα που έχει εκπονήσει ο ΕΦΕΤ. Το δε σύνολο των χειριστών τροφίμων αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης εκδοθείσες από τον ΕΦΕΤ. Από την παραπάνω εκπαίδευση ή κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων «εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών (απολυτήριος τίτλος, πτυχίο ή δίπλωμα) επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων».

Η εγκύκλιος εκδόθηκε προκειμένου να διευκρινίσει τον τρόπο εφαρμογής παλαιότερης Υπουργικής Απόφασης (της ΥΑ 14708/2007, ΦΕΚ 1616/Β/17.8.2017) μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε σχετική Απόφαση του αν. υπουργού ΥΠΑΑΤ Γ. Τσιρώνη (ΥΑ 439/2017, ΦΕΚ 2873/Β/21.8.2017). Εκείνη η παλαιότερη ΥΑ του 2007 όριζε ότι από την εκπαίδευση ή κατάρτιση του προσωπικού «των επιχειρήσεων τροφίμων μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων».

Το ερώτημα μετά από την τροποποίηση αυτή είναι: για τους καταστηματάρχες κρεοπώλες και το προσωπικό τους, η Βεβαίωση των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος εξακολουθεί να ισχύει με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα; Ή μήπως καταργείται η ανάγκη της Βεβαίωσης των Σχολών Κρέατος, ανατρέποντας έτσι τα ως τώρα δεδομένα; Η Βεβαίωση της Σχολής συγκαταλέγεται τυπικά στους τίτλους σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή όχι; Κάποιος που έχει τη Βεβαίωση της Σχολής είναι καλυμμένος ή πρέπει να πάρει και Βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ;

19 December 2017
Banner