Έως 31/3/21 η απόσυρση των παλιών ταμειακών μηχανών – Η διάταξη για το ακατάσχετο και αφορολόγητο των κορωνο-ενισχύσεων σε αγρότες

18 December 2020

Έως 31/3/21 η απόσυρση των παλιών ταμειακών μηχανών – Η διάταξη για το ακατάσχετο και αφορολόγητο των κορωνο-ενισχύσεων σε αγρότες

Μέχρι 31/3/21 παρατείνεται η απόσυρση από τη χρήση, των μοντέλων των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis.

Αυτό ορίζει νομοσχέδιο με πλήθος φορολογικών ρυθμίσεων, που κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της ερχόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 55, σχετικά με «Απόσυρση ταμειακών μηχανών - Φ.Η.Μ.», ορίζεται ότι «Τα μοντέλα των Φ.Η.Μ. που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία αποσύρονται από τη χρήση σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486), μπορούν να αποσυρθούν χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.Η ημερομηνία του πρώτου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

Ακατάσχετο και αφορολόγητο κορωνο-ενισχύσεων σε αγρότες

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η ρύθμιση του ΥΠΑΑΤ για το ακατάσχετο και αφορολόγητο των ενισχύσεων λόγω Covid-19 που καταβάλλονται σε αγρότες.

Σύμφωνα με το Άρθρο 118,

«Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοίού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοιτων ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις kol για την είσπραξη των ενισχύσεων».

18 December 2020
Banner
Banner