Έναρξη λειτουργίας με διαδικασία έγκρισης τα σφαγεία, και γνωστοποίησης τα πτηνοσφαγεία

17 May 2017

Έναρξη λειτουργίας με διαδικασία έγκρισης τα σφαγεία, και γνωστοποίησης τα πτηνοσφαγεία

Την κατάργηση της βασικής κανονιστικής πράξης που διέπει την ίδρυση σφαγείων στην Ελλάδα, προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο που κατέθεσε η κυβέρνηση και το οποίο θα τεθεί την Πέμπτη σε ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 122 ορίζει ότι καταργείται άμεσα το Π.Δ. 8/2012 «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων».

Προφανώς αυτό συμβαίνει διότι εφεξής (και με βάση την απλοποίηση στις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων που προβλέπει ο Ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»), η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας αντικαθίστανται από την «έγκριση» (στην πραγματικότητα, τη χορήγηση αριθμού έγκρισης από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ), τη διαδικασία της οποίας περιγράφει το νομοσχέδιο-γίγας που βρίσκεται υπό συζήτηση αυτές τις μέρες στη Βουλή. Με βάση τη διαδικασία αυτή, τα σφαγεία μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, αιτούνται έγκρισης από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει την επωνυμία, την έδρα, το εμπορικό σήμα εάν υπάρχει, τον τόπο εγκατάστασης, και συνοδεύεται από γενικό σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων, την ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας και τη δυναμικότητα. Η αίτηση έγκρισης εξετάζεται από τη ΔΑΟΚ ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών και ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο δύο επίσημων κτηνιάτρων. Η θετική εισήγηση του κλιμακίου διαβιβάζεται από τη ΔΑΟΚ στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ (η οποία αν το κρίνει αναγκαίο μπορεί να διενεργήσει νέο επιτόπιο έλεγχο) ώστε στο τέλος να χορηγηθεί αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης. Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 60 ημέρες από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου.

Πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι, όπως ορίζεται στο παρόν νομοσχέδιο, οι εγκαταστάσεις χώρων σφαγής πουλερικών και λαγόμορφων υπόκεινται σε καταχώριση της εγκατάστασης στην αρμόδια ΔΑΟΚ. Η καταχώριση σε αυτή την περίπτωση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της γνωστοποίησης του Ν.4442/2016 και κάθε εγκατάσταση που καταχωρίζεται λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο οποίος κοινοποιείται στην επιχείρηση και στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ, από την αρμόδια ΔΑΟΚ.

Βλ. επίσης εδώ σχετικά με τις αρμοδιότητες που θα απομείνουν στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ εάν ψηφιστεί ως έχει το πολυνομοσχέδιο.

17 May 2017
Banner
Banner