«Τερματισμός της εποχής της σφαγής» – νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

03 May 2022

«Τερματισμός της εποχής της σφαγής» – νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Μια εισήγηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών που καταχωρίστηκε στην προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Τερματισμός της εποχής της σφαγής» αναδεικνύει μια νέα άποψη/τάση των διοργανωτών της πρωτοβουλίας, η οποία προσδοκά από την Επιτροπή να αποκλείσει την κτηνοτροφία  από δραστηριότητες επιλέξιμες για γεωργικές επιδοτήσεις και να προσανατολιστεί σε εναλλακτικές λύσεις. Η κυτταρική γεωργία και οι φυτικές πρωτεΐνες θεωρούνται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «δεοντολογικές» και «οικολογικές» και ως εκ τούτου το αίτημά της περιλαμβάνει τη θέσπιση κινήτρων για την ανάπτυξη της παραγωγής φυτικών και κυτταρικών γεωργικών προϊόντων.

Να σημειώσουμε πως η Επιτροπή δεν ανέλυσε την ουσία της πρότασης προς το παρόν, αν και πληροί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις και είναι νομικά παραδεκτή.

Εντούτοις, η καταχώριση και εγγραφή της απόφασης της Πρωτοβουλία εκτός από θέμα νομικής φύσης δεν μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν στις απόψεις της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι διοργανωτές έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ανοίξουν τη διαδικασία για τη συλλογή υπογραφών. Αυτό συμβαίνει, διότι εάν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών λάβει ένα εκατομμύριο δηλώσεις στήριξης εντός ενός έτους από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη-μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει είτε να προωθήσει το αίτημα είτε όχι, αιτιολογώντας το σκεπτικό της, διεξοδικά.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και είναι μια διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οποίας οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να προσκαλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσίες σε τομείς τους οποίους έχει αρμοδιότητα η Ε.Ε. να νομοθετεί.

Από την έναρξη της ΕΠΠ η Επιτροπή έχει λάβει 113 αιτήσεις για την έναρξη Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, 89 εκ των οποίων ήταν παραδεκτές και, επομένως πληρούν τις προϋποθέσεις για να καταχωριστούν.

03 May 2022
Banner
Banner