Τι γίνεται με την εγκατάσταση μηχανών υποδοχής καρτών (POS) σε περιοχές χωρίς υποδομές διαδικτύου

24 June 2016

Τι γίνεται με την εγκατάσταση μηχανών υποδοχής καρτών (POS) σε περιοχές χωρίς υποδομές διαδικτύου

Story Highlights

  • H τεχνολογία διασύνδεσης που χρησιμοποιούν οι συσκευές POS καθιστά δυνατή τη χρήση τους πρακτικά όπου είναι διαθέσιμη σταθερή τηλεφωνική γραμμή, ενώ διατίθενται και συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης μέσω των υπηρεσιών δεδομένων που προσφέρουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας

Related Articles

Σχετικά με το κατά πόσον είναι η εφικτή η χρήση των POS μηχανών στις περιοχές κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα στις οποίες δεν υπάρχουν υποδομές υποστήριξης διαδικτύου, απάντησε το Υπ. υποδομών μεταφορών και δικτύων μετά από ερώτηση Βουλευτή της ένωσης κεντρώων.
Ο βουλευτής ρώτησε τους αρμόδιους υπουργούς εάν υπάρχει κάποια μέριμνα από την κυβέρνηση έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές της Ελλάδος, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους μέσω των μηχανών υποδοχής καρτών (POS)
Το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθώς και η ΕΕΤΤ απάντησαν με σειρά εγγράφων:
Α) Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υλοποιεί έργα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε όλους τους πολίτες της χώρας. Συγκεκριμένα, υλοποίησε το έργο της διασύνδεσης των Μητροπολιτικών Δακτυλίων (MAN) με τα εθνικά δίκτυα σε 68 πόλεις της χώρας, ενώ υλοποιεί και το έργο Rural Broadband με το οποίο περισσότεροι από 500000 πολίτες απομονωμένων περιοχών θα αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών για την εξασφάλιση δυνατότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps για το 100% του πληθυσμού της χώρας μέχρι το 2020.
Β) Η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο και κατ'επέκταση η δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων υποδοχής καρτών (POS) είναι εφικτή, είτε μέσω σταθερού δικτύου, είτε μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, Ο ΟργανισμόςΤηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE Α.Ε.), δεδομένου ότι έχει ορισθεί Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο. διαδίκτυο (σύνδεση στενής ζώνης) σε όλη την ΕλληνικήΕπικράτεια, εφόσον το σχετικό αίτημα είναι εύλογο, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ'αριθμ οικ. 44871/988/24.07.2014 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός και εξειδίκευση της έννοιας, των κριτηρίων και του περιεχομένου του ευλόγου του αιτήματος στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 2128/Β/04.08.2014). Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για το περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας (υπ’ αριθμόν 44035/1626/1-08-2007Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός περιεχομένου Καθολικής Υπηρεσίας» άρθρο 4, παρ. 1, αυτής), η παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης δεν εμπίπτει στο περιεχόμενο της καθολικής Υπηρεσίας. Επομένως, η εξασφάλιση των υποδομών για την πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες σε περιοχές εντός της Ελληνικής Επικράτειας αποτελεί απόφαση σε επίπεδο εμπορικής πολιτικής τον κάθε παρόχου.
Εξαίρεση αποτελούν συγκεκριμένες απομακρυσμένες περιοχές (λευκές περιοχές), για τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης λόγο του εν εξελίξει έργου «Ανάπτυξης Ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, και υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών».
Στην υπ’αριθμ. οικ. 44871/988/24.07.2014 Υπουργική απόφαση Καθορισμός και εξειδίκευση της έννοιας, των κριτηρίων και του περιεχομένου τόυ ευλόγου αιτήματος στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας (ΦΕΚ του 2128/Β/04.08.2014), άρθρο 3, παρ. 4 εδάφιο β αυτής προβλέπεται ρητά ότι, η επιχείρηση η οποία υπέχει υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας (εν προκειμένω, ο ΟΤΕ), οφείλει να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα πρόσβασης σε σταθερές θέσεις στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, χωρίς επιβάρυνση του τελικού χρήστη, εφόσον:
α) στην περίπτωση ενσύρματου δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το σημείο για το οποίο αιτείται η πρόσβαση βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μέτρα (επί δημοσίου δρόμου ή μέσα από ιδιοκτησία του αιτούντος την πρόσβαση) από το πλησιέστερο κυτίο διανομής (BOX) του δημοσίου δικτύου επικοινωνιών του υπόχρεου παρόχου,
ή
β) στην περίπτωση ασύρματου δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το σημείο για το οποίο αιτείται η πρόσβαση βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου,
ή
β) το προυπολογιζόμενο Ανώτατο Κόστος Υλοποίησης (ΑΚΥ) της σύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) του σημείου πρόσβασης στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Σε περίπτωση επέκτασης δικτύου σε οικισμό που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 24.4/3.5,1985 οι οποίες αφορούν στον καθορισμό ορίων και στην πολεοδόμηση οικισμών μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, η επέκταση του δικτύου γίνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του αιτούντος εφόσον ο υπόχρεος πάροχος κληθεί να προσφέρει πρόσβαση σε τουλάχιστον δέκα (10) εκκρεμείς αιτήσεις ανά 0,1 Km2.
Σημειώνεται ότι, ο υπόχρεος πάροχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος αναλαμβάνοντας το κόστος σύνδεσης μέχρι του ποσού των χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) ευρώ, για την τεχνική λύση που έχει επιλέξει ο τελικός χρήστης και υπό την προϋπόθεση ότι ο τελικός χρήστης έχει εγγράφως αποδεχτεί να επιβαρυνθεί με το υπολειπόμενο κόστος σύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών (ενσύρματο ή ασύρματο) άλλου παρόχσυ διαφορετικού από τον υπόχρεο πάροχο, που μπορεί να εξυπηρετήσει το σημείο για το οποίο υποβάλλεται αίτημα σύνδεσης παρέχοντας πρόσβαση που επιτρέπει την υποστήριξη τηλεφωνικών κλήσεων, τηλεομοιοτυπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δεδομένων. Στην περίπτωση που λειτουργεί δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών άλλου παρόχου διαφορετικού από τον υπόχρεο πάροχο που μπορεί να εξυπηρετήσει το σημείο για το οποίο υποβάλλεται αίτημα σύνδεσης, προκειμένου ο υπόχρεος πάροχος να μην είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το αίτημα πρόσβασης του νέου τελικού χρήστη, πρέπει ο πάροχος που λειτουργεί ήδη δημόσιο δίκτυο να προσφέρει τις υπηρεσίες τηλεφωνίας σε συνολική μηνιαία χρέωση ίση ή μικρότερη από τη χρέωση του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας.
Τέλος σημειώνουμε ότι οι συσκευές POS μπορούν να λειτουργούν και με χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Γ) Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υλοποιεί έργα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε όλους τους πολίτες της χώρας. Συγκεκριμένα, υλοποίησε το έργο της διασύνδεσης των Μητροπολιτικών Δακτυλίων (MAN) με τα εθνικά δίκτυα σε 68 πόλεις της χώρας, ενώ υλοποιεί και το έργο Rural Broadband με το οποίο περισσότεροι από 500000 πολίτες απομονωμένων περιοχών θα αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών για την εξασφάλιση δυνατότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps για το 100% του πληθυσμού της χώρας μέχρι το 2020.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία της ΕΕ, για την παρακολούθηση του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, στη χώρα μας κατά το 2015 στο 99% των νοικοκυριών υπάρχει δυνατότητα βασικής ευρυζωνικής σύνδεσης (https://diqital-aqenda-data.eu/charts/countrv-profiles-the-relative-position-aaainst-all-other-euroDean-countries#chart=rindicator-qroup":"broadband"."ref-area":"EL"."time-period":"2015"}). η οποία είναι απολύτως επαρκής για τις απαιτήσεις διασύνδεσης συσκευών POS.
Σημειώνεται επίσης ότι η τεχνολογία διασύνδεσης που χρησιμοποιούν οι συσκευές POS καθιστά δυνατή τη χρήση τους πρακτικά όπου είναι διαθέσιμη σταθερή τηλεφωνική γραμμή, ενώ διατίθενται και συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης μέσω των υπηρεσιών δεδομένων που προσφέρουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας.

Πηγή: www.taxheaven.gr

24 June 2016
Banner