Δημοσιεύθηκε η Απόφαση για επενδύσεις κατά της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

05 May 2022

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση για επενδύσεις κατά της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που αφορά τη Δράση 5.1.2 "Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές". Ειδικότερα, η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα και συγκεκριμένα της Αφρικανικής Πανώλης του Χοίρου. Σκοπός της δράσης, όπως αναφέρεται, είναι η προάσπιση της εγχώριας χοιροτροφίας από τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος στην χώρα που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στην παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, χοίρειου κρέατος και των προϊόντων του.

Δικαιούχοι του δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (χοιροτρόφου), με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής.
Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της χοιροτροφίας, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της
εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των πράξεων θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης.

Το ΦΕΚ της Απόφασης σε μορφή pdf εδώ

05 May 2022
Banner
Banner