Διευκρινίσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αποθεματοποίηση χοιρινού

13 January 2016

Διευκρινίσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αποθεματοποίηση χοιρινού

Story Highlights

  • Από 4 Ιανουαρίου ισχύει η αποθεματοποίηση χοιρινού. Οι αιτήσεις απευθύνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν περιόδους 90, 120 ή 150 ημερών.

Related Articles

Διευκρινίσεις σχετικά με την ιδιωτική αποθεματοποίηση του χοίρειου κρέατος, η οποία ξεκίνησε από τις 4 Ιανουαρίου, εξέδωσε στις 12/1 ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου. Όπως ανακοινώνει ο Οργανισμός οι αιτήσεις που θα δέχεται αφορούν ελάχιστες ποσότητες τουλάχιστον 10 τόνων για προϊόντα χωρίς κόκαλο και 15 τόνων για άλλα προϊόντα και δικαιούχοι είναι όσοι διαθέτουν τις κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

 

ANAKOINΩΣΗ «ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ»

1.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», ΔΟΜΟΚΟΥ 5, ΤΚ 10445 ΑΘΗΝΑ.
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)– Δομοκού 5 –ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 10445. Αρμόδια διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες και παροχή εγγράφων: Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς & Εφαρμογής Παρεμβάσεων,τηλ. 210 8802626, 8802416 και 8802431- Fax: 2108802985, e-mail: alexandra.koutri@opekepe.gr, ioanna.gligori@opekepe.gr και maria.kourou@opekepe.gr
3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ : Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας σύμφωνα με το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο στοιχείο η) του (ΕΕ) αρίθμ. 1308/2013 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής.
4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Οι αιτήσεις αφορούν περιόδους αποθεματοποίησης 90,120 ή 150 ημερών. Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.
5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ και διαθέτουν για τους σκοπούς της αποθεματοποίησης κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αρίθμ. 187062/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2504/2011).
6.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 20% των ποσών της ενίσχυσης που καθορίζονται στις στήλες 3, 4 και 5 του Παραρτήματος του υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.
7.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται αρχής γενομένης την 4η Ιανουαρίου 2016.
8.ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ο κατάλογος των κατηγοριών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και τα σχετικά ποσά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.

13 January 2016
Banner
Banner