Διαγωνισμός για παροχή σφάγιων στη Σχολή Κρέατος Αθήνας

17 May 2021

Διαγωνισμός για παροχή σφάγιων στη Σχολή Κρέατος Αθήνας

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την για παροχή σφάγιων και εκτέλεση κοπής - τυποποίησης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος της Αθήνας, ανακοινώνει η Σχολή.

Πρόκειται επακριβώς για την, με απευθείας διαπραγμάτευση, ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κοπής - τυποποίησης κρέατος σφάγιων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προσφορές γίνονται δεκτές από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Παιωνίου 25), μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, και ώρα 10:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για σφάγια βοοειδών, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της εκπαίδευσης αφορά στα βοοειδή.

Πληροφορίες και αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών παρέχονται από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών (ΣΕΚΑ).

1. Περιγραφή

Παροχή σφάγιων στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών τα οποία θα τεμαχιστούν για τις ανάγκες εκπαίδευσης (κοπή, αποστέωση, παρουσίαση), τα οποία εν συνεχεία θα επιστραφούν, με απομείωση (φύρα) και μείωση της εμπορικής τους αξίας.

2. Είδος

Α. Σφάγια βοοειδών Β. Σφάγια χοίρων

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα σφάγια βοοειδών πρέπει να είναι ποιότητας ΑU2 με βάρος τεταρτημορίου 70-90 Kgr.

Τα σφάγια χοίρων θα είναι σε μισάδια ( ημιμόρια) μαδητού τύπου, ποιότητας S, Ε και U και βάρους 70-90 Kgr.

Τα σφάγια βοοειδών δεν πρέπει να έχουν σφαγεί πάνω από δέκα ( 10) ημέρες, και τα σφάγια των χοίρων πάνω από πέντε (5) ημέρες.

4. Παράδοση –Χρόνος –Τόπος

Ο προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίζει τη μεταφορά φόρτωση-εκφόρτωση και τοποθέτηση των σφάγιων στον ψυκτικό θάλαμο της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών (Παιωνίου 25, Πλατεία Βικτωρίας) σε ποσότητα μέχρι τεσσάρων (4) τεταρτημορίων βοοειδών την ημέρα για είκοσι (20) συνεχείς εργάσιμες ημέρες ανά εκπαιδευτικό κύκλο.

Η παράδοση των σφάγιων θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Η επιστροφή των τεμαχισμένων σφάγιων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά τους θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει τελάρα-σακούλες-σχοινιά και τσιγκέλια για τη μεταφορά των τεμαχισμένων σφάγιων.

5. Αξία - Δαπάνη

Η δαπάνη θα βαρύνει το Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας, Κ.Α. 0899, προϋπολογισθείσα δαπάνη κατ’ ανώτατο ύψος 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

17 May 2021
Banner