Διαγωνισμός για τη μεταφορά εργαστηριακών αποβλήτων από Κτηνιατρικά Κέντρα του ΥΠΑΑΤ

05 April 2019

Διαγωνισμός για τη μεταφορά εργαστηριακών αποβλήτων από Κτηνιατρικά Κέντρα του ΥΠΑΑΤ

Διαγωνισμό για την επιλογή του φορέα που θα αναλάβει την αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να «τρέξει» το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 60.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, και η αποκομιδή μεταφορά και διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων, που παράγονται στις εγκαταστάσεις των εργαστηριακών δομών των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Η σύμβαση θα αναταθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο από την Παρασκευή 12 Απριλίου μέχρι τη Δευτέρα 15 Απριλίου ώρα 12:00.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Εδώ η διακήρυξη του διαγωνισμού.

05 April 2019
Banner