Πλαίσιο για προληπτική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ετοιμάζει η Κομισιόν

23 November 2016

Πλαίσιο για προληπτική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ετοιμάζει η Κομισιόν

Ένα σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων παρουσίασε χθες η Κομισιόν, έχοντας ως οδηγό την ιδέα ότι η εύρυθμη λειτουργία των πλαισίων αφερεγγυότητας και των συστημάτων αναδιάρθρωσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή εικάζεται ότι θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες να προχωρήσουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση και να αποφύγουν έτσι την πτώχευση και τις απολύσεις. Ο στόχος δηλ. είναι να διασφαλιστεί ότι δίνεται στους επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση μετά από πτώχευση.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Frans Timmermans δήλωσε σχετικά ότι: «Θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προβαίνουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία. Επίσης, θέλουμε, με την υποστήριξή μας, οι επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν να στέκονται ξανά στα πόδια τους πιο γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια έχοντας τη σοφία της εμπειρίας».

Από την πλευρά της η επίτροπος Vĕra Jourová, αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, υπογράμμισε ότι: «Κάθε χρόνο στην Ε.Ε. πτωχεύουν 200.000 επιχειρήσεις· το γεγονός αυτό σημαίνει απώλεια 1,7 εκατ. θέσεων εργασίας. Πολλές από τις πτωχεύσεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν τα πλαίσια αφερεγγυότητας και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης λειτουργούσαν με αποτελεσματικότερο τρόπο. Είναι πλέον καιρός να προσφέρουμε στους επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση, μέσω της πλήρους απαλλαγής τους από τα χρέη τους σε διάστημα τριών ετών κατ' ανώτατο όριο».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασικό παραδοτέο του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και της στρατηγικής για την ενιαία αγορά. Θα συμβάλει στην άρση βασικών εμποδίων που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στην Ε.Ε., παρέχοντας ασφάλεια δικαίου στους διασυνοριακούς επενδυτές και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ε.Ε. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προσέλκυση επενδυτών, τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, και θα βοηθήσουν τις οικονομίες να απορροφούν τους κραδασμούς της οικονομίας. Σήμερα, πάρα πολλές βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες οδηγούνται στην εκκαθάριση αντί της έγκαιρης αναδιάρθρωσης, ενώ πολύ λίγοι είναι οι επιχειρηματίες που έχουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Επίσης, η πρόταση αυτή είναι σημαντική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, επειδή οι αποτελεσματικές διαδικασίες αναδιάρθρωσης θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποφύγουν την παύση εξυπηρέτησης των δανείων τους στις τράπεζες και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τμήματα του τραπεζικού τομέα στην Ε.Ε. Έτσι, οι τράπεζες θα μπορούν να δανείζουν περισσότερα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η προτεινόμενη Οδηγία επικεντρώνεται σε τρία βασικά στοιχεία:

1.Κοινές αρχές για τη χρήση πλαισίων έγκαιρης αναδιάρθρωσης, που θα βοηθούν τις εταιρείες να εξακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

2.Κανόνες που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους έπειτα από μια περίοδο 3 ετών κατ' ανώτατο όριο. Σήμερα, οι μισοί Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι δεν θα ξεκινούσαν μια επιχείρηση επειδή φοβούνται την αποτυχία.

3.Στοχοθετημένα μέτρα για τα κράτη μέλη ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και απαλλαγής. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η υπερβολικά μεγάλη διάρκεια και το κόστος των διαδικασιών σε πολλά κράτη μέλη, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου για τους πιστωτές και τους επενδυτές και σε χαμηλά ποσοστά ανάκτησης των οφειλόμενων χρεών.

Οι νέοι κανόνες θα τηρούν τις ακόλουθες βασικές αρχές για να εξασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση σε ολόκληρη την Ε.Ε:

-Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ιδίως οι ΜμΕ, θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασής τους και τη διασφάλιση της αναδιάρθρωσής τους σε πρώιμο στάδιο.

-Ευέλικτα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης θα απλουστεύσουν τις χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Τα εθνικά δικαστήρια θα επεμβαίνουν, όταν χρειάζεται, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

-Ο οφειλέτης θα έχει στη διάθεσή του μια περιορισμένη χρονικά «ανάσα» τεσσάρων μηνών κατ' ανώτατο όριο πριν από την αναγκαστική εκτέλεση, ώστε να διευκολύνονται οι διαπραγματεύσεις και η επιτυχής αναδιάρθρωση.

-Τυχόν διαφωνούσα μειοψηφία πιστωτών και εταίρων δεν θα μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης, αλλά την ίδια στιγμή τα έννομα συμφέροντά τους θα διασφαλίζονται.

-Η νέα χρηματοδότηση θα έχει ειδική προστασία, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς αναδιάρθρωσης.

-Καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών προληπτικής αναδιάρθρωσης, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται πλήρως από την εργατική νομοθεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε.

-Η επιμόρφωση, η εξειδίκευση των επαγγελματιών του κλάδου και των δικαστηρίων, καθώς και η χρήση της τεχνολογίας [π.χ. η επιγραμμική (online) υποβολή των απαιτήσεων και των κοινοποιήσεων προς τους πιστωτές] θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και θα μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και δεύτερης ευκαιρίας.

23 November 2016
Banner
Banner