Απόφαση Τσιρώνη με συμπληρωματικά μέτρα για παραγωγή-επισήμανση-έλεγχο βιολογικών προϊόντων

10 October 2017

Απόφαση Τσιρώνη με συμπληρωματικά μέτρα για παραγωγή-επισήμανση-έλεγχο βιολογικών προϊόντων

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση του αν. υπουργού ΥΠΑΑΤ Γιάννη Τσιρώνη, με θέμα: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες».

Στην Απόφαση ορίζεται ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως Αρχή Εποπτείας του συστήματος ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή, ενώ επίσης ορίζονται οι αρμοδιότητες των ιδιωτικών Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), η διαδικασία έγκρισης αλλά και αναστολής της έγκρισής τους. Ξεχωριστά κεφάλαια αναφέρονται στην ένταξη επιχειρήσεων στο σύστημα ελέγχου και στις υποχρεώσεις τους, στις διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε ΟΕΠ και σε ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου επιχειρήσεις, στις κατηγορίες παραβάσεων με τις αντίστοιχες κυρώσεις, στις διαδικασίες εισαγωγής-εμπορίας-αποθήκευσης.

Επιπλέον, καθιερώνεται η προαιρετική χρήση εθνικού σήματος αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής, η οποία όμως θα πρέπει να περιμένει τις προϋποθέσεις εφαρμογής που θα καθοριστούν με μεταγενέστερη Απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

Σημειώνεται ότι η Απόφαση προβλέπει πως από την έναρξη ισχύος της «οι παρατυπίες και οι παραβάσεις των επιχειρήσεων και των ΟΕΠ που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 245090/31.1.2006 καταργούμενη Υπουργική Απόφαση, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών του άρθρου 10 της ιδίας ως άνω καταργούμενης απόφασης, εξετάζονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 από τις επιτροπές του ανωτέρω άρθρου 10 και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, εφόσον για τις ίδιες παραβάσεις δεν προβλέπονται ηπιότερες κυρώσεις στην παρούσα απόφαση».

Μπορείτε εδώ να δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση και τα αναλυτικά Παραρτήματα.

10 October 2017
Banner