Από 25/5 αιτήσεις για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο

24 May 2021

Από 25/5 αιτήσεις για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο

Δυο νέα καθεστώτα επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ν. Παπαθανάση. Το ένα αφορά την Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και το άλλο την Γενική Επιχειρηματικότητα και οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο 25 Μαΐου.

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάση, η νέα προκήρυξη του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 405 εκατομμυρίων ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 25η Μαΐου 2021 και ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Ιουλίου 2021.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία της 5ης Προκήρυξης του Καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

1. Αντικείμενο Επενδυτικών Σχεδίων:
Στο πλαίσιο του Καθεστώτος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

2. Δικαιούχοι ενισχύσεων του Καθεστώτος είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με μία εκ των ακόλουθων Νομικών Μορφών:

 • Ατομική επιχείρηση (εφ’ όσον το ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000€)
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

3. Ελάχιστο ύψος επενδύσεων βάσει του μεγέθους του φορέα:

 • Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000,00 €
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000,00 €
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ: 50.000,00 €

4. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου: Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή του φορέα τεκμαίρεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αύξηση Μετοχικού ή Εταιρικού Κεφαλαίου με εισφορές μετρητών
 • Αύξηση Μετοχικού ή Εταιρικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
  • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
  • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης
  • Τραπεζικό δάνειο

5. Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές) Εγκαταστάσεις
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Πάγια στοιχεία Ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Εκκίνησης

Πηγή: Alpha Plan Consultants

Γενική Επιχειρηματικότητα

Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάση, η νέα προκήρυξη του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 25η Μαΐου 2021 και ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Ιουλίου 2021.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία της 7ης Προκήρυξης του Καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

1. Αντικείμενο Επενδυτικών Σχεδίων:
Στο πλαίσιο του Καθεστώτος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

2. Δικαιούχοι ενισχύσεων του Καθεστώτος είναι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με μία εκ των ακόλουθων Νομικών Μορφών:

 • Ατομική επιχείρηση (εφ’ όσον το ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000€)
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

3. Ελάχιστο ύψος επενδύσεων βάσει του μεγέθους του φορέα:

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις: 500.000,00 €
 • Μεσαίες Επιχειρήσεις: 250.000,00 €
 • Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000,00 €
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000,00 €
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ: 50.000,00 €

4. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου: Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή του φορέα τεκμαίρεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αύξηση Μετοχικού ή Εταιρικού Κεφαλαίου με εισφορές μετρητών
 • Αύξηση Μετοχικού ή Εταιρικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης
 • Τραπεζικό δάνειο

5. Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές) Εγκαταστάσεις
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Πάγια στοιχεία Ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Εκκίνησης

Πηγή: Alpha Plan Consultants

24 May 2021
Banner
Banner