«Ανωτέρα βία» για τα δικαιώματα ενίσχυσης η οζώδης

15 June 2016

«Ανωτέρα βία» για τα δικαιώματα ενίσχυσης η οζώδης

Story Highlights

  • Εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις

Related Articles

«Καραντίνα ζώων και ο κίνδυνος μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων» είναι ο τίτλος απαντητικού εγγράφου που απέστειλε σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. Το έγγραφο διευκρινίζει ποιες περιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν «ανωτέρα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις» αναφορικά με το δικαίωμα του κτηνοτρόφου να λάβει την ενίσχυση για τα επιλέξιμα ζώα. Το θέμα αφορά την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών που έχει πλήξει αρκετές περιοχές και φάρμες της Βόρειας Ελλάδας, και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποφαίνεται ότι: «Η οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών συγκαταλέγεται στα νοσήματα που δύναται να αναγνωριστούν ως ανωτέρα βία».

Το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως εξής:

«Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 83955/31.5.2016 έγγραφο και καθόσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 2, του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως «ανωτέρα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις» δύνανται να θεωρηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Θάνατος του δικαιούχου

Β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία

Γ) σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση

Δ) καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων

Ε) επιζωοτία ή νόσος των φυτών, που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου

Στ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης

Ζ) οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που κατά την νομολογία των εθνικών δικαστηρίων ή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΔΕΚ) μπορεί να θεωρηθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.

Επιπλέον βάσει της παρ. 1 και 2, άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις και αφορά σε πολλαπλή συμμόρφωση, δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια αρχή, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει.

Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης έχει ειδοποιηθεί για την πρόθεση των αρμόδιων υπηρεσιών να πραγματοποιήσουν επιτόπιο έλεγχο και ο εν λόγω έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες για τις οποίες έχει ενημερωθεί ο παραγωγός δεν γίνεται δεκτή αναγνώριση ανωτέρας βίας, εάν δεν έχει προηγηθεί γνωστοποίηση των λόγων που επικαλείται ο παραγωγός πριν τον επιτόπιο ή κατά τη διάρκεια αυτού, εφόσον τηρείται η προθεσμία που αναφέρεται ανωτέρω.

Η οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών συγκαταλέγεται στα νοσήματα που δύναται να αναγνωριστούν ως ανωτέρα βία.

Επισημαίνεται ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) επικαιροποιείται με τα στοιχεία των ζωικών εκμεταλλεύσεων μέσω αρχείου που παραλαμβάνεται από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ). Κατά την υποβολή της ΕΑΕ 16, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως ανωτέρα βία τα ζώα (ενώτια) που έχουν θανατωθεί και έχουν καταχώριση στην ΚΒΔ με αιτιολογία διαγραφής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ (ΥΘ) ή ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΦΑΓΗ (ΥΣ) ή ΠΡΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΦΑΓΗ (ΕΣ), από 15/5/2015 και πριν την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ΕΑΕ 16. Τα συγκεκριμένα βοοειδή δύναται να αναγνωριστούν ως ανωτέρα βία για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης».

15 June 2016
Banner
Banner