Αλλαγές στον ΕΛΓΑ από το νέο νόμο για τους βοσκότοπους

08 December 2015

Αλλαγές στον ΕΛΓΑ από το νέο νόμο για τους βοσκότοπους

Τις αλλαγές που επιφέρει στον ΕΛΓΑ ο νέος νόμος που φηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή για τις βοσκήσιμες γαίες γνωστοποιεί με δελτίο τύπου του ο Οργανισμός. Όπως αναφέρει με την εφαρμογή των νέων διατάξεων απαλείφονται ανισότητες στην καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς και εξορθολογίζεται ο τρόπος αποζημίωσης των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση των αγροτών ειδικότερα στις περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών.
Συγκεκριμένα οι αλλαγές που επέρχονται:
• Ορίζεται για την καλλιέργεια της ελιάς η ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό 1,5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας, εξαιτίας της μεγάλης και σταθερής συνεισφοράς της καλλιέργειας στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (30 εκατ. € επί των εσόδων κατ’ έτος), σε σχέση με τις καταβληθείσες για την καλλιέργεια αυτή αποζημιώσεις.
• Προστίθεται και η αλιευτική παραγωγή στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη.
• Για τον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, η μέση παραγωγή ανά νομό και ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών.
• Αντικαθίσταται το άρθρο 17 του ν. 3877/2010 που αφορά στην εκτιμητική διαδικασία των ζημιών.
• Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις αποζημιώσεις των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.
• Επεκτείνεται η ενεργητική προστασία της αγροτικής δραστηριότητας τόσο σε κινδύνους που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ (παθήσεις και ασθένειες) όσο και σε κινδύνους που δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο 3877/2010, μέσω επιχορηγούμενων δράσεων.

08 December 2015
Banner