Αλλαγές στις ενισχύσεις για τις αυτόχθονες

26 November 2021

Αλλαγές στις ενισχύσεις για τις αυτόχθονες

Τα κριτήρια και τις αλλαγές στην καταβολή ενισχύσεων για την Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», καθορίζει τροποιητική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτή σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις – μειώσεις, εάν ο αριθμός των ζώων που έχει αιτηθεί για πληρωμή υπερβαίνει εκείνον που έχει προσδιορισθεί κατόπιν των διοικητικών ή και επιτόπιων ελέγχων, η ενίσχυση καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των ζώων που έχουν προσδιορισθεί, υπό τον όρο ότι κατά τους διοικητικούς ή επιτόπιους ελέγχους:

α) ο αριθμός των ζώων που δεν έχουν προσδιοριστεί δεν ξεπερνά τα τρία ζώα και

β) τα ζώα που δεν έχουν προσδιοριστεί μπορούν να αναγνωρίζονται ατομικώς με οποιοδήποτε μέσο προβλέπεται στους εξουσιοδοτικούς κανονισμούς.

Να σημειωθεί ότι εάν ο αριθμός των ζώων που δεν έχουν προσδιοριστεί ξεπερνά τα τρία ζώα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το ποσοστό απόκλισης.

Ως ποσοστό απόκλισης ορίζεται ο λόγος του αριθμού των ζώων που δεν  έχουν προσδιοριστεί προς τον αριθμό των ζώων που προσδιορίστηκαν επί εκατό.

Ειδικότερα:

– το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το εν λόγω έτος εφαρμογής μειώνεται κατά το ποσοστό απόκλισης, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το 20% ανά ομάδα ζώων,

– το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το εν λόγω έτος εφαρμογής μειώνεται κατά το διπλάσιο του ποσοστού απόκλισης, εάν αυτό υπερβαίνει το 20% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% ανά ομάδα ζώων,

– δεν χορηγείται ενίσχυση για το εν λόγω έτος εφαρμογής σε περίπτωση που το ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 30% ανά ομάδα ζώων,

– δεν χορηγείται ενίσχυση για το εν λόγω έτος εφαρμογής σε περίπτωση που το ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 50% ανά ομάδα ζώων και επιπλέον ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων και των προσδιορισθέντων ζώων.

Το ποσό των κυρώσεων, συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει των αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης.

Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται.

Διακοπή συμμετοχής στη Δράση-Μη υποβολή αίτησης πληρωμής ή παραστατικών συμμόρφωσης δεύτερη φορά

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει τη συμμετοχή του στη Δράση ή υποβάλλει για δεύτερη φορά εκπρόθεσμα την αίτηση πληρωμής ή τα παραστατικά συμμόρφωσης πέραν των είκοσι πέντε (25) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:

α) Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή ανακτάται σύμφωνα με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

β) Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή ανακτάται σύμφωνα με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Επιπλέον, επιβάλλεται κύρωση ίση με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.

γ) Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Επιπλέον, επιβάλλεται κύρωση ίση με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.

Το ποσό των κυρώσεων, συμψηφίζεται με τις πληρωμές τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος, βάσει των αιτήσεων που θα καταθέσει, κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης.

Εάν το ποσό των κυρώσεων δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού, κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται».

Αναλυτικά η απόφαση.

[Πηγή: in.gr]

26 November 2021
Banner
Banner