Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

01 April 2021

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Μητρώο των Φορέων  Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο των Φορέων  Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, των νομικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς αρμόδιοι για  την παροχή Γεωργικών Συμβουλών.

Οι Φ.Π.Γ.Σ. θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ,  προκειμένου να μπορούν να εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Όπως ανακοινώνει ο ΕΛΓΟ, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων Φ.Π.Γ.Σ. θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (http://agroadvisors.elgo.gr) από 30.03.2021 έως 01.11.2021 και ώρα 23:59.

H αξιολόγηση των αιτήσεων, η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων Φορέων και η εγγραφή τους στο Μητρώο θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος θα αφορά τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 31.05.2021 και η δεύτερη περίοδος τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 01.11.2021.

Η Πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αριθ. 163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς και στη διαδικτυακή εφαρμογή http://agroadvisors.elgo.gr (ενότητα: Νέα-Ανακοινώσεις).

01 April 2021