Η Κομισιόν αυξάνει τις de minimis ενισχύσεις προς τους γεωργούς έως και 25.000 ευρώ

22 February 2019

Η Κομισιόν αυξάνει τις de minimis ενισχύσεις προς τους γεωργούς έως και 25.000 ευρώ

Το ανώτατο όριο της εθνικής στήριξης προς τους γεωργούς θα αυξηθεί σημαντικά, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ιδίως σε περιόδους κρίσης και σε καταστάσεις που απαιτούν ταχεία αντίδραση από πλευράς δημόσιων αρχών.

Αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (τις λεγόμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν, αυξάνοντας το μέγιστο ποσό που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη των γεωργών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

Πρόκειται για μια απόφαση που θα επιτρέψει στις χώρες της Ε.Ε. να αυξήσουν τη στήριξη προς τους γεωργούς χωρίς να στρεβλώνεται η αγορά, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο για τις εθνικές αρχές.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης θα αυξηθεί από 15.000 σε 20.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση για περίοδο τριών ετών. Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού, κάθε χώρα της Ε.Ε. διαθέτει ένα μέγιστο εθνικό ποσό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Κάθε ανώτατο εθνικό όριο θα καθορίζεται στο 1,25% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της χώρας κατά την ίδια τριετή περίοδο (από 1% σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες). Πρόκειται για αύξηση του εθνικού ανώτατου ορίου κατά 25%.

Εάν μια χώρα δεν δαπανά πάνω από το 50% του συνολικού εθνικού κονδυλίου ενισχύσεων σε έναν συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ανά γεωργική εκμετάλλευση σε 25.000 ευρώ και το μέγιστο εθνικό ποσό ενίσχυσης στο 1,5% της ετήσιας παραγωγής. Πρόκειται για αύξηση του ανώτατου ορίου κατά 66 % ανά γεωργό και του εθνικού ανώτατου ορίου κατά 50%.

Για τις χώρες που επιλέγουν αυτό το ανώτατο όριο, οι νέοι κανόνες απαιτούν τη δημιουργία υποχρεωτικών κεντρικών μητρώων σε εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτρέπεται η παρακολούθηση των χορηγούμενων ενισχύσεων, ώστε να απλοποιηθούν και να βελτιωθούν η παροχή και ο έλεγχος των λεγόμενων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Αρκετά κράτη μέλη τηρούν ήδη τέτοια μητρώα, οπότε θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αμέσως τα υψηλότερα ανώτατα όρια.

Τα αυξημένα ανώτατα όρια αρχίζουν να ισχύουν στις 14 Μαρτίου και μπορούν να εφαρμόζονται αναδρομικά σε ενισχύσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Ιστορικό

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις κρατικές ενισχύσεις στην Κομισιόν και δεν μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο ενίσχυσης μέχρις ότου εγκριθεί από αυτήν. Ωστόσο, όταν τα ποσά ενίσχυσης είναι αρκετά μικρά, όπως στην περίπτωση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, οι χώρες της Ε.Ε. δεν χρειάζεται να τα κοινοποιούν στην Κομισιόν ή να λαμβάνουν την άδειά της. Λόγω του μεγέθους τους, οι ενισχύσεις δεν απειλούν τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας χρησιμοποιούνται συνήθως από τα κράτη μέλη όταν πρέπει να δράσουν γρήγορα χωρίς να θεσπίσουν καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Χρησιμοποιούνται επίσης συχνά για πολύ ειδικούς σκοπούς, π.χ. για να συμβάλουν στην πρόληψη ή στην εξάλειψη ασθενειών των ζώων αμέσως μόλις εκδηλωθεί κάποια εστία, ή για την αποζημίωση γεωργών για ζημίες που προκαλούνται από ζώα τα οποία δεν προστατεύονται δυνάμει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, όπως οι αγριόχοιροι. Οι ζημίες που προκαλούνται από προστατευόμενα είδη ζώων (λύκους, λύγκες, αρκούδες, κ.λπ.) μπορούν να αποζημιωθούν στο πλαίσιο των κανόνων για τις κοινοποιούμενες κρατικές ενισχύσεις.

Χόγκαν: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Η πρόταση της Επιτροπής για νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα αντικατοπτρίζει την αξία αυτής της μορφής στήριξης σε περιόδους κρίσης. Με την αύξηση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης προς τους γεωργούς, οι εθνικές αρχές θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και θα είναι σε θέση να αντιδρούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα για τη στήριξη των ευάλωτων γεωργών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί σε μεμονωμένους γεωργούς θα αυξηθεί κατά 66 %. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εξακολουθήσουν να συνοδεύουν τους συνήθεις κανόνες για τις κοινοποιούμενες κρατικές ενισχύσεις, τις οποίες μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη».

22 February 2019
Banner
Banner