Αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου της Ε.Ε. για τα βιολογικά προϊόντα, εντοπίζουν οι Ευρωπαίοι ελεγκτές

15 March 2019

Αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου της Ε.Ε. για τα βιολογικά προϊόντα, εντοπίζουν οι Ευρωπαίοι ελεγκτές

Story Highlights

  • Δεν υπάρχουν επιστημονικές δοκιμές από τις οποίες να διαπιστώνεται κατά πόσον ένα προϊόν είναι βιολογικό ή όχι. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα άρτιο σύστημα ελέγχου, το οποίο να καλύπτει όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Related Articles

Το σύστημα ελέγχου της Ε.Ε. για τα βιολογικά προϊόντα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, όπως σημειώνεται σε νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρειάζεται, δηλώνουν οι ελεγκτές, να αναληφθεί περαιτέρω δράση για την αποκατάσταση των αδυναμιών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα κράτη μέλη, για την εποπτεία των εισαγωγών, καθώς και για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Οι τιμές που καταβάλλουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα που φέρουν το βιολογικό σήμα της Ε.Ε. είναι ορισμένες φορές πολύ υψηλότερες από εκείνες των συμβατικών προϊόντων. Η συντριπτική πλειονότητα των βιολογικών προϊόντων που καταναλώνονται στην Ε.Ε. παράγονται εντός αυτής.

Δεν υπάρχουν επιστημονικές δοκιμές από τις οποίες να διαπιστώνεται κατά πόσον ένα προϊόν είναι βιολογικό ή όχι. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα άρτιο σύστημα ελέγχου, το οποίο να καλύπτει όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τους παραγωγούς έως τους μεταποιητές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς τροφίμων, και να παρέχει στους καταναλωτές τη διασφάλιση ότι τα βιολογικά προϊόντα που αγοράζουν είναι όντως βιολογικά. Η Κομισιόν διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εποπτεία αυτού του συστήματος ελέγχου.

Ο βιολογικός τομέας της Ε.Ε. αναπτύχθηκε με ταχύ ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Οι ελεγκτές παρακολούθησαν τη συνέχεια που δόθηκε στην προηγούμενη σχετική έκθεσή τους του 2012, και αξιολόγησαν κατά πόσον το σύστημα ελέγχου της Ε.Ε. που αφορά την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων παρέχει πλέον μεγαλύτερη διασφάλιση στους καταναλωτές. Εκτός από την παρακολούθηση της συνέχειας που έδωσαν τα έξι κράτη μέλη στα οποία είχαν πραγματοποιηθεί επισκέψεις στο παρελθόν (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο), περαιτέρω επισκέψεις ελέγχου εντός της Ε.Ε. πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία και την Τσεχία.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το σύστημα ελέγχου έχει βελτιωθεί και ότι οι προηγούμενες συστάσεις τους είχαν, γενικώς, ληφθεί υπόψη. Τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν την προηγούμενη φορά έλαβαν μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν, ενώ η Επιτροπή άρχισε εκ νέου τις δικές της επισκέψεις ελέγχου, έχοντας πλέον επισκεφθεί τα περισσότερα κράτη μέλη. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες: δεν υπάρχει πλήρης εναρμόνιση σε όλη την Ε.Ε. των μέτρων επιβολής που εφαρμόζονται για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ενώ ορισμένες φορές σημειώνονταν καθυστερήσεις στη γνωστοποίηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από τις αρχές των κρατών μελών και τους φορείς ελέγχου.

«Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν βιολογικά προϊόντα, λαμβάνουν ως δεδομένο το γεγονός ότι, σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, έχουν εφαρμοστεί οι κανόνες που διέπουν τη βιολογική παραγωγή, είτε τα προϊόντα αυτά παράγονται στην Ε.Ε. είτε εισάγονται από τρίτες χώρες», δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποκαταστήσει τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν και να εξασφαλίσει την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου - οι ενέργειες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο σήμα βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε.».

15 March 2019
Banner