9 εκατ. ευρώ για αναπαραγωγή καθαρών φυλών από το ΠΑΑ – Μέχρι 31/12 η προθεσμία υποβολής στήριξης

27 November 2023

9 εκατ. ευρώ για αναπαραγωγή καθαρών φυλών από το ΠΑΑ – Μέχρι 31/12 η προθεσμία υποβολής στήριξης

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του προγράμματος «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του ΠΑΑ. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 9 εκατ. ευρώ και η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά  τους αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμούς και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και αφετέρου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης.

Η δράση συνεισφέρει στη περιοχή εστίασης 4Α «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων».

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελούν οι τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

*η ασπρόμαυρη και ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται από φυλές αγελάδων Holstein.

Παρεχόμενες ενισχύσεις

Οι ενισχύσεις παρέχονται ως επιχορήγηση με τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν.

Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται καθώς και οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της Δράσης, αναφέρονται αναλυτικά στις αριθμ.481/667036/09-06-2016 (Β΄1994) και 19/3696/12-01-2017 (Β΄193) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.

Β. Ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.

Γ. Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης του δικαιούχου και θα αφορά:

  • Τη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού.
  • Τη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών,
  • Οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή της Δράσης.

Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπορούν να λάβουν χώρα και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων.

Δ. Γονοτυπικός έλεγχος αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή, ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής, θα γονοτυπούνται τα αρσενικά, τα θηλυκά 1ης γαλακτικής περιόδου και τα θηλυκά με αποδόσεις που υπερβαίνουν το μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής. Επίσης, μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή και προέρχονται από ετερωζύγωτους γονείς που φέρουν ανθεκτικά αλληλόμορφα σημαντικά για τη διατήρηση της φυλής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στη Ενέργεια Α της Δράσης 2.1.

Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση και αξιοποίηση των φυλών προβάτων, υποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου, συγκεκριμένη πρόταση ως προς τα γονίδια που θα ελεγχθούν, τον αριθμό των ζώων και τη σκοπιμότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στις Ενέργειες Α και Β της Δράσης 2.1.

Ειδικότερα: Για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής, θα γονοτυπούνται τα αρσενικά, τα θηλυκά 1ης γαλακτικής περιόδου και τα θηλυκά με αποδόσεις που υπερβαίνουν το μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής. Επίσης, μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή και προέρχονται από ετερωζύγωτους γονείς που φέρουν ανθεκτικά αλληλόμορφα σημαντικά για τη διατήρηση της φυλής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στη Ενέργεια Α της Δράσης 2.1. Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση και αξιοποίηση των φυλών προβάτων, υποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου, συγκεκριμένη πρόταση ως προς τα γονίδια που θα ελεγχθούν, τον αριθμό των ζώων και τη σκοπιμότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στις Ενέργειες Α και Β της Δράσης 2.1

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η αρμόδια επιτροπή καθορίζει το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο το μέσο κόστος ανά ζώο ανά έτος και τριετία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.opsaa.gr/RDIIS

Η πρόσκληση αναλυτικά εδώ

27 November 2023
Banner
Banner