Στους Ευρωπαίους αγρότες 42,6 δισ. από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2017

18 November 2016

Στους Ευρωπαίους αγρότες 42,6 δισ. από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2017

Στα 42,6 δισ. ευρώ θα ανέλθει το ποσό που θα διαθέσει η Ε.Ε. για τους Ευρωπαίους αγρότες το 2017. Ύστερα από τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν χθες τα αρμόδια όργανα επί του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2017, το κονδύλι για «Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις» θα είναι 42,6 δισ., αυξημένο κατά 0,9% σε σχέση με το 2016.

Συνολικά, ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το 2017 ανέρχεται σε 155,9 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και σε 134,5 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Εκτός από το προαναφερόμενο ποσόν το οποίο προορίζεται για τους Ευρωπαίους αγρότες, σημειώνεται ότι:

Σχεδόν τα μισά κονδύλια (74,9 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων) προορίζονται για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα, 21,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για προγράμματα όπως τα «Ορίζοντας 2020», «Erasmus+» και «COSME» καθώς και για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ενώ 2,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Επιπλέον ποσό 53,59 δισ. ευρώ θα διατεθεί για την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Περίπου 6 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης. Το μισό του ποσού αυτού θα χρηματοδοτήσει δράσεις στο εσωτερικό της Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο μισό δράσεις εκτός της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης.

Για να επισφραγιστεί η συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξαν οι συνομιλίες επί του προϋπολογισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν επίσημα το κείμενο.

18 November 2016
Banner