377 εστίες Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, αυξημένη επαγρύπνηση συνιστά το ΥπΑΑΤ (+χάρτης)

29 December 2020

377 εστίες Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, αυξημένη επαγρύπνηση συνιστά το ΥπΑΑΤ (+χάρτης)

Σε προσοχή και αυξηµένη επαγρύπνηση καλεί όλους τους εμπλεκόμενους το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων (Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, ΥΠΑΑΤ), τις εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στη Χώρα µας.

Στη σχετική ενημέρωση αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τα διαθέσιµα εργαστηριακά αποτελέσµατα και τις κοινοποιήσεις εστιών από τις αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές που έχουν καταχωρηθεί έως και τις 23.12.2020, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 377 εστίες Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στις Περιφερειακές Ενότητες: Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Καβάλας, Ξάνθης, ∆ράµας, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ηµαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Εύβοιας, Νήσων, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και στα νησιά της Λέσβου, της Λήµνου, της Ικαρίας, της Κέρκυρας και της Λευκάδας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέθηκε υποψία του νοσήµατος κατόπιν διαπίστωσης κλινικών συµπτωµάτων σε ζώα, ενώ υπήρξαν και ζώα-µάρτυρες τα οποία διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος ορολογικής επιτήρησης στα οποία ανιχνεύθηκε το γονιδίωµα του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού. Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο 4 του ιού, ενώ στο νησί της Λέσβου έχουν επίσης επιβεβαιωθεί εστίες και από τον ορότυπο 16 του ιού, σε κάποιες δε από αυτές έχουν ταυτοποιηθεί και οι δύο ορότυποι του ιού.

Κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και µε αποφάσεις των κατά τόπους αρµόδιων Κτηνιατρικών Αρχών, έχουν ληφθεί τα οριζόµενα µέτρα στις µολυσµένες εκτροφές.

Εστίες ΚΠ στην Χώρα: Απεικόνιση Ζωνών Ελέγχου και Προστασίας, σήµανση επιβεβαιωµένων έως 23.12.2020 εστιών µε µπλε χρώµα - ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση

Σχετικά µε τις µετακινήσεις ζώων, επισηµαίνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Στη ζώνη ελέγχου στις περιπτώσεις που αυτή ορίζεται, εξακολουθεί να απαγορεύεται οποιαδήποτε µετακίνηση, για 21 ηµέρες, µε εξαίρεση τη µετακίνηση ζώων για άµεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση µη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των 20 χλµ., στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής. Σε περίπτωση ένταξης µίας εκτροφής σε ζώνες ελέγχου που προκύπτουν από διαδοχικές εµφανίσεις εστιών σε µία περιοχή(στις περιπτώσεις που ορίζονται ζώνες ελέγχου), η έναρξη απαγόρευσης µετακίνησης ξεκινά από την ηµεροµηνία επιβεβαίωσης της πρώτης εστίας. Μετά τις πρώτες 21 ηµέρες, η ζώνη ελέγχου µεταπίπτει ως προς την εφαρµογή των µέτρων σε ζώνη προστασίας.

2. Η ηπειρωτική Χώρα στο σύνολό της, η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Σάµου, Κέρκυρας και Λευκάδας αποτελούν ενιαία ζώνη προστασίας µέσα στην οποία τα ζώα µετακινούνται, εφόσον:

α) Έχουν εξετασθεί κλινικά και δεν εµφανίζουν κανένα κλινικό σύµπτωµα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου κατά την ηµέρα της µεταφοράς.

β) Πριν τη µετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρµοσθεί κατάλληλο εντοµοαπωθητικό σκεύασµα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσµατα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναµονής για τα ζωικά προϊόντα).

γ) Η αρµόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούµενη µετακίνηση των ζώων στην αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων.

δ) Η µετακίνηση πραγµατοποιείται µετά από επαρκή εφαρµογή κατάλληλων εντοµοαπωθητικών ή/και εντοµοκτόνων(αφού προηγηθεί καθαρισµός και απολύµανση) στα µέσα µε τα οποία µεταφέρονται τα ζώα.

3. Η µετακίνηση ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών προς ΠΕ της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου και διαµέσου αυτών, επιτρέπονται εφόσον:

α) τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, του Κανονισµού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής ή

β) τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονοµικές εγγυήσεις µε βάση θετικό αποτέλεσµα µιας εκτίµησης κινδύνου των µέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρµόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού, πριν από τη µετακίνηση των εν λόγω ζώων ή

γ) τα ζώα προορίζονται για άµεση σφαγή.

4. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που τα προς µετακίνηση ζώα έχουν εµβολιαστεί για τον ορότυπο4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 1968/234989/26.08.2020 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Υγείας Ζώων του ΥπΑΑΤ, κατά παρέκκλιση των οριζoµένων στο παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού(ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής, ισχύουν τα εξής:

α) Τα ζώα µπορούν να µετακινηθούν εντός της ζώνης προστασίας αµέσως µετά τον εµβολιασµό.

β) Τα ζώα µπορούν να µετακινηθούν από τη ζώνη προστασίας προς ΠΕ της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου και διαµέσου αυτών, αµέσως µετά την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εµβολίου ή, για τα ζώα µετακινούµενων εκτροφών, εφόσον αυτά ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονοµικές εγγυήσεις µε βάση θετικό αποτέλεσµα µιας εκτίµησης κινδύνου των µέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρµόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού πριν από τη µετακίνηση των εν λόγω ζώων.

5. Σε κάθε περίπτωση µετακίνησης ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Επισηµαίνεται ότι λόγω της ανάγκης εξοικονόµησης χρόνου και αντιδραστηρίων από τις αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, δεν θα πραγµατοποιούνται οι ορολογικές εξετάσεις δειγµάτων αίµατος από βοοειδή ή/και µικρά µηρυκαστικά που χρησιµοποιούνται ως µάρτυρες στο πρόγραµµα επιτήρησης του νοσήµατος από περιοχές της Χώρας όπου υπάρχει έστω και ένα επιβεβαιωµένο κρούσµα της νόσου.

Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι δεν προβλέπεται στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης για την καταπολέµηση του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου άρση των µέτρων στις εκτροφές όπου έχει επιβεβαιωθεί κρούσµα του νοσήµατος. Καθώς η επικράτεια της Χώρας σχεδόν στο σύνολό της αποτελεί ζώνη προστασίας για τον ορότυπο 4 του ιού, οι µετακινήσεις των ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών υπάγονται στα οριζόµενα στην παρούσα εγκύκλιο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό(ΕΚ) 1266/2007.

«Περαιτέρω και σχετικά µε τον εµβολιασµό των ευαίσθητων στη νόσο ειδών, επισηµαίνεται η σηµασία της εφαρµογής των οριζοµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 2135/254593/15.09.2020 εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ. Περαιτέρω και σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 2644/303634/30.10.2020 εγκυκλίου του ΥπΑΑΤ, παρακαλούµε για τη συλλογή των στοιχείων σχετικά µε τους εµβολιασµούς για τον ορότυπο 4 του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στο ζωικό κεφάλαιο της Χώρας και την αποστολή των συµπληρωµένων σχετικών υποδειγµάτων για τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2020 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ifragkou@minagric.gr), έως τις10 Ιανουαρίου2021» καταλήγει η εγκύκλιος.

29 December 2020
Banner
Banner