230 εκατ. ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ

05 October 2022

230 εκατ. ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ

Related Articles

Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα είναι ο στόχος του ΥΠΑΑΤ, που τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινώσει τη διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022 με πόρους 180 εκ. ευρώ από το μέσο ανάκαμψης και με νομικές δεσμεύσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν έως τα 230 εκ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2022 θα προκηρυχθεί η δράση 4.1.5 που αφορά την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (υπερδέσμευση περίπου 30 %).

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε: «Μέσα από το ενισχυμένο Πρόγραμμα για τα Σχέδια Βελτίωσης, συνεχίζεται η προσπάθεια στήριξης και εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής και η κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από τα νέα δεδομένα. Στηρίζουμε με πράξεις τον Έλληνα παραγωγό και τον οπλίζουμε με όλα τα αναγκαία εφόδια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σήμερα, αλλά και τις προκλήσεις του αύριο».

Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται στο τέλος του έτους και θα είναι γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονική μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση, βαθμολογική κατάταξη και ένταξη στο μέτρο όσων αιτήσεων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης. Για την ταχύτερη αξιολόγηση της αίτησης θα διευρυνθεί το μητρώο των αξιολογητών αιτήσεων στήριξης.

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

1.      Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 – Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.

2.      Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.

3.      Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

1.      Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.

2.      Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

3.      Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

4.      Επενδύσεις σε ΑΠΕ.

5.      Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.

6.      Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Δεν ενισχύονται, μεταξύ άλλων:

1.      Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός .

2.      Ο ΦΠΑ.

3.      Οι δαπάνες για αγορά ζώων.

4.      Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.

5.      Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται:

1.      Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

2.      Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.

3.      Η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης.

4.      Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

5.      Το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.

6.      Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

7.      Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.

8.      Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

05 October 2022
Banner
Banner