ΥΠΑΑΤ: 189 θετικές αξιολογήσεις στο Μέτρο 9 για Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

31 May 2019

ΥΠΑΑΤ: 189 θετικές αξιολογήσεις στο Μέτρο 9 για Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Με σημερινή ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ / Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3979/30-05-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπου Κασίμη, σε σύνολο 205 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν, 189 αιτήσεις έτυχαν θετικής αξιολόγησης, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 38,6 εκ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη. Εκτός των αιτήσεων που σύμφωνα με την απόφαση δύνανται να ενταχθούν σύμφωνα με τις αρχικά προβλεπόμενες πιστώσεις του Μέτρου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ενταχθεί το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες προγραμματικής υπερδέσμευσης, δεδομένης και της σημασίας του συγκεκριμένου μέτρου στην ενθάρρυνση της συνεργατικότητας και της συλλογικότητας στον πρωτογενή τομέα

Η συγκεκριμένη προσπάθεια εντάσσεται στον συνολικότερο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό που με συνέπεια υπηρετείται στο πλαίσιο του ΠΑΑ, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις αποφάσεις που καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής του έχουν ληφθεί και ανακοινωθεί για τη στήριξη και λοιπών μέτρων του, όπως της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, των Γεωργοπεριβαλλοντικών, της Βιολογικής Γεωργίας, κλπ.

Οι αιτούντες, που υπέβαλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του ανωτέρω Μέτρου, θα ενημερωθούν σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους, από την αρμόδια Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

31 May 2019
Banner