15-31 Μαΐου κατάθεση παραστατικών για αυτόχθονα αιγοπρόβατα και χοιροειδή

12 May 2023

15-31 Μαΐου κατάθεση παραστατικών για αυτόχθονα αιγοπρόβατα και χοιροειδή

Από τις 15 έως τις 31 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» θα μπορούν να υποβάλουν τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων για την 2η πρόσκληση της Δράσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που εκδόθηκε στις 11/4/2023, κατά την οποία ενημερώνονται οι δικαιούχοι αιγοπροβοτοτρόφοι και χοιροτρόφοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

«Ενημερώνονται οι ενταγμένοι της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, πως κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 της με αριθμ. 401/48520/29.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1226/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιημένη ισχύει, ότι οφείλουν να προσκομίσουν για το έτος εφαρμογής 2022, στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων παραστατικών ειδικών διατάξεων, αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ από 15/05/2023 έως και 31/05/2023 σύμφωνα με την αριθ. 28809/08.05.2020 εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ:6ΧΞΧ46ΨΧΞΧ-ΨΛΥ).

Επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω διάστημα για την υποβολή των παραστατικών είναι ανελαστικό δεδομένου ότι μέχρι 30/6/2023 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες πληρωμές εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2022».

12 May 2023
Banner