Προκήρυξη 1,26 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν κατά της παραπλάνησης του καταναλωτή με τρόφιμα δύο ποιοτήτων

25 June 2019

Προκήρυξη 1,26 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν κατά της παραπλάνησης του καταναλωτή με τρόφιμα δύο ποιοτήτων

Τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών τροφίμων δημοσίευσε χθες η Κομισιόν, αναδεικνύοντας ως αποτέλεσμα ότι ορισμένα προϊόντα φέρουν πανομοιότυπο ή παρόμοιο εμπορικό σήμα, μολονότι έχουν διαφορετική σύνθεση.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευσε η Κομισιόν μετά τις δοκιμές τροφίμων σε 19 χώρες της Ε.Ε., το 9% των προϊόντων που συγκρίθηκαν διέφεραν ως προς τη σύνθεσή τους, αν και το εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας ήταν πανομοιότυπο. Ένα επιπλέον 22% των προϊόντων με διαφορετική σύνθεση είχε παρόμοιο εμπρόσθιο μέρος συσκευασίας. Η μελέτη δεν έδειξε συγκεκριμένες γεωγραφικές τάσεις. Με βάση τη νέα μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, οι αρμόδιες εθνικές Αρχές θα είναι πλέον σε θέση να προβαίνουν σε ανάλυση κατά περίπτωση, για τον προσδιορισμό των παραπλανητικών πρακτικών που απαγορεύονται βάσει της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τους καταναλωτές.

Κύρια πορίσματα

Στο πλαίσιο της μελέτης αξιολογήθηκαν 1.380 δείγματα 128 διαφορετικών τροφίμων από 19 κράτη μέλη: Το δείγμα, ωστόσο, δεν είναι αντιπροσωπευτικό της τεράστιας ποικιλίας των τροφίμων στην αγορά της ΕΕ. Από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι:

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σύνθεση αντιστοιχούσε στον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων: το 23% των προϊόντων είχε πανομοιότυπο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και πανομοιότυπη σύνθεση, ενώ το 27% των προϊόντων δήλωναν τη διαφορετική τους σύνθεση σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. με διαφορετικό εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας τους.
  • Το 9% των προϊόντων που παρουσιάζονται ως τα ίδια σε όλη την Ε.Ε. είχαν διαφορετική σύνθεση: είχαν πανομοιότυπο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, αλλά διαφορετική σύνθεση.
  • Ένα περαιτέρω 22% των προϊόντων που παρουσιάζονταν με παρόμοιο τρόπο είχαν διαφορετική σύνθεση: είχαν παρόμοιο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, αλλά διαφορετική σύνθεση.
  • Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές τάσεις στη χρήση πανομοιότυπης ή παρόμοιας συσκευασίας για προϊόντα με διαφορετικές συνθέσεις. Επιπλέον, η διαφορά στη σύνθεση που διαπιστώθηκε στα προϊόντα που δοκιμάστηκαν δεν συνιστά κατ' ανάγκη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος.

Επόμενα βήματα

Μετά τα αποτελέσματα της έρευνας, η Κομισιόν προκήρυξε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με συνολικό προϋπολογισμό 1,26 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων των καταναλωτών όσον αφορά τη δοκιμή προϊόντων και τον εντοπισμό πιθανών παραπλανητικών πρακτικών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2019.

Ιστορικό

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., η εμπορική προώθηση ενός προϊόντος ως πανομοιότυπου με ένα προϊόν που διατίθεται στην αγορά άλλου κράτους μέλους, ενώ το προϊόν αυτό έχει σημαντικά διαφορετική σύνθεση ή χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από θεμιτούς και αντικειμενικούς λόγους, θα μπορούσε να παραπλανήσει άδικα και παρανόμως τους καταναλωτές.

Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, περιγράφει την κατάσταση που διαπιστώθηκε στις αγορές των 19 συμμετεχόντων κρατών μελών κατά την περίοδο έρευνας (Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2018). Η εκστρατεία δοκιμών αποτέλεσε μέρος της ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ανησυχίες σχετικά με τα τρόφιμα δύο ποιοτήτων. Τα προϊόντα επιλέχθηκαν με βάση τις υποδείξεις των κρατών μελών, μετά από καταγγελίες στις αρχές ή τις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών.

Οι δοκιμές βασίστηκαν σε εναρμονισμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει συγκριτικές δειγματοληψίες, δοκιμές και ερμηνείες δεδομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. κλήθηκαν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των επιλεγμένων τροφίμων που διατίθενται στις αγορές τους. Δεκαεννέα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με 113 επώνυμα προϊόντα και 15 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ως πρώτο βήμα, η ανάλυση αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στις ετικέτες των προϊόντων και στην εμφάνιση του εμπρόσθιου μέρους της συσκευασίας τους. Τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τα εξής: Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία.

25 June 2019
Banner