Χρηματοδοτήσεις στον γεωργικό τομέα υπό προϋποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Σύνδεση με την ΚΑΠ

09 April 2024

Χρηματοδοτήσεις στον γεωργικό τομέα υπό προϋποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Σύνδεση με την ΚΑΠ

Related Articles

Οι εκκλήσεις ορισμένων κρατών-μελών σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις και την υποστήριξη αγροτικών επιχειρήσεων, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αύξηση του ορίου ενίσχυσης de minimis. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις απαγορεύονται γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν η Επιτροπή τις κρίνει συμβατές με την εσωτερική αγορά. Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί προηγούμενη κοινοποίηση όλων των νέων μέτρων ενίσχυσης στην Επιτροπή, η οποία πρέπει να αξιολογήσει τη συμβατότητα.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν ταχεία υποστήριξη στις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού τομέα. Για παράδειγμα, ο κανονισμός για τη γεωργία de minimis εξαιρεί μικρά ποσά ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της αγοράς.

Ειδικότερα, τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν ενίσχυση στον γεωργικό τομέα έως και 20.000 € ανά δικαιούχο (25.000 € εάν το κράτος μέλος διαθέτει κεντρικό μητρώο για την καταγραφή των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) για περίοδο 3 ετών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή για ελάχιστη ενίσχυση. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν είναι το μόνο μέσο ενίσχυσης για τη στήριξη των γεωργών, ούτε είναι το κύριο εργαλείο για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Για παράδειγμα, όταν αντιμετωπίζουν σημαντικές ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές ή δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, κινητοποιούνται διαφορετικοί πόροι.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός εξαιρέσεων κατά κατηγορίες γεωργικών προϊόντων («ABER»), που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου 2022, κηρύσσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων συμβατές με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και τις απαλλάσσει από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης και έγκρισης από την Επιτροπή, με την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένους όρους που περιορίζουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Αυτό επιτρέπει στα κράτη- μέλη να παρέχουν γρήγορα βοήθεια.

Οι κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό ABER είναι συμπληρωματικοί με εκείνους που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του 2022 που ισχύουν για τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους η Επιτροπή αξιολογεί εάν οι κρατικές ενισχύσεις που δεν ωφελούν τους εξαιρούμενους κατά κατηγορία, είναι συμβατές με την ενιαία αγορά. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν επίσης ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων υποστήριξης των αγροτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Αυτά τα δύο μέσα παρέχουν σαφές πλαίσιο για την παροχή ευρέος φάσματος δυνατοτήτων βοήθειας, για παράδειγμα για την αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές/δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. Βοηθούν τους αγρότες να τηρούν αυστηρότερα πρότυπα για το περιβάλλον ή την καλή διαβίωση των ζώων, υποστηρίζουν τους νέους αγρότες να ασχοληθούν με γεωργικές δραστηριότητες ή να απαιτήσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, στηρίζουν τις επενδύσεις που συνδέονται με τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Επίσης, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν περιορισμένη βοήθεια, έως 280.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά δικαιούχο, σε αγρότες που έχουν πληγεί από την κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία (ενότητα 2.1 του το TCTF). Η προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2024 είναι αυτή της χορήγησης ενίσχυσης (δηλαδή της δημιουργίας από το κράτος-μέλος του νομίμου δικαιώματος ενίσχυσης για έναν δεδομένο δικαιούχο). Οι πραγματικές πληρωμές ενίσχυσης μπορούν να κατανεμηθούν από το κράτος-μέλος σε πολλά έτη, εάν το κρίνει σκόπιμο.

Πηγή: etheas.gr

09 April 2024
Banner