Το ΦΕΚ του νέου νόμου για τα κτηνοτροφικά πάρκα, τα αγροτικά επιμελητήρια και τη Σχολή Κρέατος Κρήτης

20 February 2024

Το ΦΕΚ του νέου νόμου για τα κτηνοτροφικά πάρκα, τα αγροτικά επιμελητήρια και τη Σχολή Κρέατος Κρήτης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 5087, που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή, με θέμα: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να το καταψηφίζει, πλην της Ελληνικής Λύσης που δήλωσε «παρών».

Σύμφωνα με τις εισαγωγικές του διατάξεις, αντικείμενο του εν λόγω νόμου συνιστά:

α) η εισαγωγή στον ν. 4056/2012 (Α' 52) των ομαδικών χώρων σταυλισμού και η τροποποίηση του ν. 4351/2015 (Α' 164) για την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης,

β) η τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα (ν.δ. 420/1970, Α' 27), προκειμένου να αντιμετωπισθεί η συσσώρευση ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών και να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα του αλιευτικού τουρισμού,

γ) η επικαιροποίηση του ν. 4282/2014 (Α' 182) για την καταπολέμηση των αυθαιρεσιών στο πεδίο των υδατοκαλλιεργειών,

δ) η τροποποίηση του ν. 2147/1952 (Α' 155) για την αναμόρφωση των κυρώσεων στον τομέα της φυτοϋγείας και του ν. 721/1977 (Α' 298) για τον εξορθολογισμό του πλαισίου που διέπει τα βιοκτόνα προϊόντα,

ε) η αναδιοργάνωση της εποπτικής λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

στ) η αναδιάρθρωση φορέων και διαδικασιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα, τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως για:

στα) την επανόρθωση των ζημιών που προκαλούνται συνεπεία φυσικών καταστροφών,

στβ) την τροποποίηση του ν. 1474/1984 (Α' 128) για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και

στγ) την πρόβλεψη Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια.

Με το άρθρο 29 συστήνεται η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Κρήτης.

Ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ

20 February 2024
Banner
Banner