Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύουν τη ρευστότητα του αγροτικού κλάδου

03 June 2022

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύουν τη ρευστότητα του αγροτικού κλάδου

Related Articles

Αξιοποιώντας τα προγράμματα του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης,  Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει το νέο προϊόν Κεφαλαίου Κίνησης για στήριξη της ρευστότητας αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών και επιχειρήσεων και ανεξάρτητα από την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, εξαιτίας της ζημίας που έχει υποστεί ο αγροτικός τομέας  από τον Covid-19.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Τράπεζα Πειραιώς χορηγεί δάνεια με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης και οι δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα για την πρωτογενή παραγωγή (Δράση 4.1.4) είναι επαγγελματίες αγρότες, νέοι αγρότες, συνεργατικά σχήματα και για τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων (Δράση 4.2.4) ΜμΕ και συνεργατικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό, σε επιλέξιμο Κ.Α.Δ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, που διατίθεται μέχρι 31/12/2022, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με χαμηλότερο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε ποσοστό 80% και για ποσά που κυμαίνονται από €10.000 έως και  €200.000.

Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει από 1 έως 8 έτη, σε μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) επιλέγοντας μία από τις δύο ειδικές δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020:

  • τη Δράση 4.1.4 που αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
  • τη Δράση 4.2.4 που αφορά επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό.

Το σύνολο των προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού €200 εκατ. παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς από τον Ιανουάριο του 2021.

03 June 2022
Banner
Banner