Το Κατσικάκι Λήμνου καταχωρίστηκε ως ΠΓΕ προϊόν, με εκτελεστικό κανονισμό της Ε.Ε.

26 November 2022

Το Κατσικάκι Λήμνου καταχωρίστηκε ως ΠΓΕ προϊόν, με εκτελεστικό κανονισμό της Ε.Ε.

Related Articles

Το Κατσικάκι Λήμνου, από τις  14 Νοεμβρίου 2022 καταχωρίστηκε στο Ενωσιακό Μητρώο των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) («Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou) ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/2265 της Επιτροπής (τεύχος L 300/21.11.2022), της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Το ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόν, πλέον, περιγράφεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. έχοντας τα εξής χαρακτηριστικά:

3.1. Τύπος προϊόντος

Κατηγορία 1.1. Νωπά κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων)

3.2. Περιγραφή του προϊόντος που φέρει την προβλεπόμενη στο σημείο 1 ονομασία

Το προϊόν «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» είναι σφάγιο εριφίων ηλικίας 60-90 ημερών, βάρους μεγαλύτερου από 8 kg. Το κρέας με την ονομασία «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» προέρχεται από σφάγια ζώων γεννημένων στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο (Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου) από ενήλικες αίγες παραδοσιακά εκτρεφόμενες και προσαρμοσμένες στις νήσους αυτές, των οποίων η διατροφή βασίζεται στη χλωρίδα της σαφώς (νησιωτικής) οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Το κρέας «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» χαρακτηρίζεται ως τρυφερό, χυμώδες, με ευχάριστη οσμή και γεύση. Το χρώμα του κρέατος είναι κυρίως ερυθρό έως ελαφρώς αχνορόδινο, με τους ιστούς του να είναι ροδόχροες και το λίπος του να έχει καθαρό λευκό χρώμα.

Στα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά συγκαταλέγεται, ακόμη, το ότι παρουσιάζει υποδόριο λίπος και ανεπτυγμένη μυϊκή μάζα. Η στρώση λίπους είναι γενναιόδωρη, χαρακτηριστικό που καθιστά το προϊόν τρυφερό και γευστικό.

Οι προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν το Κατσικάκι Λήμνου ΠΟΠ-ΠΓΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι:

3.3. Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Τα ερίφια γεννιούνται από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Θηλάζουν για περίοδο 45-60 ημέρες. Στο τέλος αυτής της περιόδου τα ερίφια εξοικειώνονται με την κατανάλωση χονδροειδών τροφών, με τη χορήγηση μειγμάτων προσαρμογής από χονδροειδείς ζωοτροφές (σανοί δημητριακών και ψυχανθών) που παράγονται τοπικά. Μετά τον απογαλακτισμό μεσολαβεί συνήθως μία περίοδος ενός έως δύο μηνών (που συμπίπτει με τους εαρινούς μήνες) όπου τα ερίφια βόσκουν μαζί με τις ενήλικες αίγες.

Οι εκτροφές αιγών στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο αφορούν σε ντόπιους πληθυσμούς αιγών που έχουν προέλθει από τυχαίες διασταυρώσεις της, αυτόχθονης στον ελλαδικό χώρο, φυλής της Εγχώριας Αίγας (Capra prisca). Πρόκειται για αίγες μικρόσωμες, προσαρμοσμένες στο μικροκλίμα και στο περιβάλλον των νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Η διατροφή των αιγών στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ελεύθερη βόσκηση στα βοσκοτόπια της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Στην διατροφή των αιγών χρησιμοποιούνται και συμπληρωματικά μείγματα, που περιλαμβάνουν, ως επί το πλείστον, προϊόντα που προέρχονται από δημητριακούς καρπούς, καρπούς ψυχανθών, άχυρο δημητριακών (κυρίως σκληρού σίτου), τριφύλλι, προϊόντα ελαιούχων σπερμάτων, που παράγονται κυρίως στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Το Κατσικάκι Λήμνου εκτρέφεται σε οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, όπως αναφέρεται στη δημοσίευση αίτησης καταχώρισης ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων:

3.4. Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Η ονομασία «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για ερίφια που γεννιούνται, εκτρέφονται και σφάζονται εντός της οριοθετημένης ζώνης. Συμπεριλαμβάνονται η αφαίμαξη, η εκδορά και ο εκσπλαχνισμός. Στην οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη έχουν γεννηθεί και εκτραφεί και οι πατρογονικές αίγες.

3.5. Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

3.6. Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία.

Στο κρέας «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou», πέραν των οριζομένων από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία επισημάνσεων, θα εναποτίθεται, ανεξαρτήτως του τρόπου παρουσίασης του προϊόντος προς πώληση (ολόκληρα σφάγια, ημιμόρια ή τεμάχια σφαγίων) το ειδικό σήμα.

Δείτε την αίτηση καταχώρισης ΕΔΩ

26 November 2022
Banner