Τα προγράμματα συγχρηματοδότησης συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας στις Βρυξέλλες

27 March 2014

Το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 24/3 συζήτησε μεταξύ άλλων την πρόταση κανονισμού για την εξασφάλιση ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και τα μέτρα προώθησής τους στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. Η χρηματοδότηση των μέτρων ήταν ένα από τα τελευταία εκκρεμή θέματα. Οι περισσότερες αντιπροσωπείες δήλωσαν ότι στηρίζουν την αύξηση, σε μόνιμη βάση, του ποσοστού ενωσιακής χρηματοδότησης αντί για τη διατήρηση της δυνατότητας εθνικής συγχρηματοδότησης. Θεώρησαν ότι έτσι θα επιτραπεί στις ΜΜΕ και τις οργανώσεις παραγωγών να αποκτήσουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες.
Ένα άλλο εκκρεμές θέμα ήταν η συμμετοχή των κρατών μελών στα προγράμματα προώθησης. Στην περίπτωση αυτή, η πλειονότητα των αντιπροσωπειών και η Προεδρία θεώρησαν ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο συνδράμοντας τους προτείνοντες οργανισμούς στην κατάρτιση των προτάσεών τους σε εθνικό επίπεδο ωστόσο, μετά την υποβολή τους στην Επιτροπή, οι εν λόγω προτάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται σε επίπεδο Ε.Ε. Θα βελτιωθεί η ενημέρωση των κρατών μελών από την Επιτροπή σχετικά με όλα τα προγράμματα που προτείνονται και επιλέγονται.
Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό που προήδρευσε του συμβουλίου η σχετική πρόταση θα εκδοθεί για πρώτη ανάγνωση πριν το τέλος της θητείας του ευρωκοινοβουλίου.

27 March 2014
Banner