Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας: Μείωση της γραφειοκρατίας, επαναπροσδιορισμός των εμπορικών συμφωνιών με την Ουκρανία, χαλαρές συνδεδεμένες και ανοιχτός διάλογος με τους αγρότες

27 February 2024

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας: Μείωση της γραφειοκρατίας, επαναπροσδιορισμός των εμπορικών συμφωνιών με την Ουκρανία, χαλαρές συνδεδεμένες και ανοιχτός διάλογος με τους αγρότες

Related Articles

Η συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που έλαβε χώρα χθες στις Βρυξέλλες και έγινε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών των αγροτών και με βάση πληροφορίες από τη βελγική προεδρία και ένα non paper για την απλούστευση που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί από τις διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων αγροτών, επανεξετάζοντας τις μέχρι τώρα αποφάσεις της Επιτροπής.

Όπως αναφέρει το γραφείο Τύπου της Ε.Ε. «Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πολιτική του βούληση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανησυχίες των αγροτών και ως πρώτο βήμα συμφώνησε σε μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων που θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τη βραχυπρόθεσμη απάντηση στην τρέχουσα κρίση και προσέφερε πολιτική καθοδήγηση για την διαρθρωτική προσέγγιση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Το αποτέλεσμα της συνάντησής μας δείχνει ότι ακούμε τους αγρότες και τους ακούμε δυνατά και καθαρά. Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε να αμβλυνθούν οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν και να τους προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις. Οι προτεραιότητες για τα μέτρα απλούστευσης που συμφωνήσαμε θα μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση των γεωργών και θα τους δώσουν την ευελιξία που χρειάζονται. Κοιτάμε επίσης μπροστά στο μέλλον, προκειμένου να βελτιώσουμε τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι σεβόμαστε τις δεσμεύσεις μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

Οι αποφάσεις που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό ήταν η μερική εξαίρεση από τους κανόνες για την αγρανάπαυση, το λεγόμενο πρότυπο καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης 8 (GAEC 8), η απόσυρση της πρότασης για κανονισμό για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων (SUR) και τις πρόσθετες διασφαλίσεις στην προτεινόμενη ανανέωση των αυτόνομων εμπορικών μέτρων για εισαγωγές από την Ουκρανία.

Επίσης, το Συμβούλιο συζήτησε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποσκοπούν στην απλούστευση και τη μείωση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και τόνισε ότι η Ε.Ε. πρέπει θα συμμεριστεί στις ανησυχίες των αγροτών.

Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις που προτείνει η Επιτροπή και εγκρίθηκαν σήμερα από το Συμβούλιο λαμβάνουν υπ’ όψιν τις συνεισφορές των γεωργικών οργανώσεων της Ε.Ε., καθώς και τη συμβολή της Γεωργικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μία από τις ενέργειες στις οποίες συμφώνησε το Συμβούλιο αφορά αλλαγές στους κανόνες για το πρότυπο GAEC 1, το οποίο επιβάλλει την απαίτηση να διατηρούνται σταθερές οι περιοχές μόνιμων βοσκοτόπια, σε σύγκριση με το 2018.

Σύμφωνα με την ΚΓΠΣ 1, οι πρώην κτηνοτρόφοι με μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων που είχαν αναγκαστεί από διακυμάνσεις της αγοράς στον τομέα του κρέατος και των γαλακτοκομικών να στραφούν στην παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών θα μπορούσαν να επανέλθουν να μετατρέψουν εκ νέου την αρόσιμη γη τους σε μόνιμα βοσκοτόπια. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια εισοδήματος για αυτούς τους αγρότες. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση των κανόνων ΚΓΠΣ 1 έως τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλούνται από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και ότι οι γεωργοί χωρίς ζώα δεν είναι υποχρεωμένοι να μετατρέψουν εκ νέου την αρόσιμη γη σε βοσκότοπο ή λιβάδι.

Όσον αφορά την ΚΓΠΣ 6, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει τις πρακτικές που είναι δυνατές για την κάλυψη των εδαφών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα περιφερειακά χαρακτηριστικά, ώστε οι γεωργοί να μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένη ευελιξία. Η Επιτροπή θα εξετάσει αυτή τη δυνατότητα και θα υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές τον Απρίλιο.

Ένα άλλο μέτρο που αποδέχτηκαν οι υπουργοί είναι η επικείμενη αναθεώρηση από την Επιτροπή της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ποιότητας του Συστήματος Παρακολούθησης Περιοχών (AMS). Το AMS είναι ένα σύστημα που βασίζεται στην αυτοματοποιημένη ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Copernicus. Αυτή η αναθεώρηση, που αναμένεται τον Μάρτιο του 2024, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του αριθμού των επισκέψεων στο αγρόκτημα από τις εθνικές διοικήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 50% ή περισσότερο.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επεξηγηματικό σημείωμα για όσες περιπτώσεις εξαιρούνται ή χρήζουν επεξήγησης. Αυτή η ιδέα διασφαλίζει ότι οι αγρότες που δεν μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις της ΚΓΠ λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων εκτός του ελέγχου τους (όπως σε περιπτώσεις σοβαρής ξηρασίας ή πλημμύρας) δεν θα τους επιβληθούν κυρώσεις. Η δημοσίευση αυτού του σημειώματος που κατατέθηκε από τους υπουργούς Γεωργίας, οι οποίοι είχαν υπογραμμίσει προηγουμένως τη σημασία της βελτίωσης της επικοινωνίας με τους αγρότες και τη διασφάλιση να έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της ΚΓΠ.

Όπως ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μαζί τους προκειμένου να καθορίσει πιθανούς τρόπους εξορθολογισμού των ελέγχων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας προς για τους αγρότες. Επίσης, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η διαδικασία τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ θα πρέπει να απλοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να τα βοηθήσει να απλοποιήσουν τις παρεμβάσεις τους και να διευκολύνουν τις τροποποιήσεις των στρατηγικών σχεδίων. Εκτός από αυτές τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες που αποσκοπούν στην απλούστευση της καθημερινής ζωής των αγροτών και στη μείωση της γραφειοκρατίας, τόσο για τους αγρότες όσο και για τις εθνικές ηγεσίες τους, οι υπουργοί τόνισαν ότι είναι επίσης απαραίτητη μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Επομένως, το Συμβούλιο επέμεινε να εξετάσει τρόπους βελτίωσης της κατάστασης των γεωργών μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Το Συμβούλιο επέμεινε επίσης ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των βασικών πράξεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Έχοντας κατά νου αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, οι υπουργοί Γεωργίας παρείχαν πολιτική καθοδήγηση για τη βελτίωση του ρόλου των αγροτών ως εγγυητών της επισιτιστικής μας ασφάλειας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τηρούνται οι δεσμεύσεις μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό θα απαιτούσε στοχευμένες τροποποιήσεις των βασικών πράξεων της ΚΓΠ, διασφαλίζοντας ισορροπία στις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών και βοηθώντας τις ουκρανικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων να φτάσουν στις παραδοσιακές τους αγορές. Το Συμβούλιο κάλεσε την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας να συνεχίσει να εξετάζει τις προτάσεις και τις προτάσεις που συζητήθηκαν από τους υπουργούς, σύμφωνα με την πολιτική καθοδήγηση που παρείχαν οι υπουργοί και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο. Παράλληλα, ο στρατηγικός διάλογος για το μέλλον της γεωργίας που ξεκίνησε η Επιτροπή θα συνεχίσει να διεξάγεται, προκειμένου να εντοπιστούν τρόποι βελτίωσης της ΚΓΠ μακροπρόθεσμα.

27 February 2024
Banner