Στη Διαύγεια η απόφαση για τις ενισχύσεις στην κτηνοτροφία του Μέτρου 22

28 November 2022

Στη Διαύγεια η απόφαση για τις ενισχύσεις στην κτηνοτροφία του Μέτρου 22

Στη Διαύγεια δημοσιεύτηκε η απόφαση που υπογράφηκε από το ΥΠΑΑΤ και αφορά τις ενισχύσεις στους τομείς της κτηνοτροφίας του Μέτρου 22. Σύμφωνα με την απόφαση γίνεται η ανακατανομή των 89 εκατ. ευρώ από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης για την έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών, αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης βάσει της οποίας θα μπορούν οι υποψήφιοι προς στήριξη να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα. Στόχος είναι η πληρωμή της ενίσχυσης να γίνει μέσα στον Δεκέμβριο.

Παρ' όλα αυτά η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών με επιστολή της προς το υπουργείο να καταγγέλλει αδικία εις βάρος του τομέα της οργανωμένης πτηνοτροφίας, «αφού η κατανομή έγινε με αλλά κριτήρια, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η αντικειμενική, οικονομική και ποσοτική ζημιά του κάθε κλάδου» όπως λέει. Η ετήσια επιβάρυνση της πτηνοτροφίας το 2021 ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ και το 2022 τα 100 εκατ. Παράλληλα, ο κλάδος επιβαρύνθηκε με την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων. Η συμβολή της πολιτείας μέχρι σήμερα θεωρείται πολύ μικρή και δεν καλύπτει στο ελάχιστο το κόστος παραγωγής.

Επιμέρους τα ποσά της ενίσχυσης είναι:

Για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, υπάρχουν 10 συν τρεις κλάσεις (οι τρεις αφορούν στη Β. Εύβοια) και τα ποσά ενίσχυσης ξεκινούν από τα 100 ευρώ για εκμεταλλεύσεις με 11 έως 24 ζώα και να φτάνουν τις 5.480 ευρώ για εκμεταλλεύσεις άνω των 950 αιγοπροβάτων. Στις αντίστοιχες κλάσεις, υπάρχει μια προσαύξηση 15% για τις νησιωτικές περιοχές.

Για τον τομέα της βοοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από €120 έως και €7.000 ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ανάλογα με την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκμετάλλευσης, βάσει του αριθμού των βοοειδών που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται μετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον τομέα της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από €700 έως €15.000. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Για τον τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€.

Για τον τομέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από €1.000 έως €15.000. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμός Πληρωμών πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης, διά των οργανικών μονάδων επιπέδου περιφερειακών Διευθύνσεων, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πληρωμές διενεργούνται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και ανά Περιφέρεια Στήριξης, Προτεραιότητα και Περιοχή Εστίασης μετά τη δημιουργία φακέλου, εκ του μηχανογραφικού αρχείου πληρωμών του ΟΠΣΑΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζεται το περιεχόμενο του φακέλου πληρωμής και εφόσον απαιτείται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

Ο φάκελος πληρωμής κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει :

α) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης εκτυπωμένη ανά παρτίδα από το μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων.

β)  Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής εκτυπωμένη ανά παρτίδα από το μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων.

γ)  Λίστες ελέγχων με τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Οργανισμού υπογεγραμμένες από τους αντίστοιχους προϊσταμένους Δ/νσης.

δ)  Λίστα ελέγχου εκκαθάρισης.

ε)  Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος πληρωμών.

στ) Λίστα ελέγχου Δείγματος.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης, ενημερώνει την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ για το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, , στην οποία αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί, η Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης. Τέλος διαβιβάζει την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, εκδίδει εντολή κατανομής πίστωσης με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω κατάλληλης διεπαφής καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ οι αιτήσεις πληρωμής, οι αντίστοιχοι διοικητικοί έλεγχοι και τα στοιχεία πληρωμών.

28 November 2022
Banner