Σαφής χωροταξικός ή χρονικός διαχωρισμός για τον “παρακείμενο χώρο”

02 April 2014

Σαφής χωροταξικός ή χρονικός διαχωρισμός για τον “παρακείμενο χώρο”

Εντός τριών μηνών θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα ρυθμίσει την λειτουργία του παρασκευαστηρίου των κρεοπωλείων, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την προηγούμενη Κυριακή (30/3). Μέχρι τότε ισχύει η απόφαση 306272/2008 εκτός από δυο σημεία, τα οποία τροποποιούνται με το παρόν πολυνομοσχέδιο:
1. ο σαφής διαχωρισμός (που υπήρχε και στην προηγούμενη απόφαση) μεταξύ παρασκευαστηρίου και καταστήματος λιανικής πώλησης ορίζεται σε μόνιμο ή προσωρινό χωροταξικό, ή χρονικό.
2. δεν υπάρχει περιορισμός στα παρασκευάσματα που μπορούν να παραχθούν στο παρασκευαστήριο.
Συγκεκριμένα η Υποπαράγραφος Στ.9 του πολυνομοσχεδίου, άρθρο 1, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, γράφει:
"α. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρέατος και του καταστήµατος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείου) πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός εργασιών (µόνιµος ή προσωρινός χωροταξικός διαχωρισµός ή χρονικός διαχωρισµός) υπό την επιφύλαξη των υγειονοµικών διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων και των καταναλωτών.
β. Τα παρασκευαστήρια κρέατος επιτρέπεται να παράγουν παρασκευάσµατα κρέατος.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδεται εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστηµάτων λιανικής πώλησης κρεάτων και ορίζονται οι παραγόµενες ποσότητες και κάθε σχετικό θέµα.
δ. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου µόνου της υ.α.306272/2008 (B΄1483) καταργούνται. Κατά τα λοιπά και µέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης υποπερίπτωσης, εξακολουθεί να ισχύει η υ.α. 306272/2008."

02 April 2014
Banner
Banner