ΠΑΣΟΚ: «Οι κατασχέσεις των επιδοτήσεων συνεχίζονται, παρά τις ρυθμίσεις»

22 September 2022

ΠΑΣΟΚ: «Οι κατασχέσεις των επιδοτήσεων συνεχίζονται, παρά τις ρυθμίσεις»

Related Articles

Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Γεωργαντά κατέθεσαν, στις 21/9/2022, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς και Γιώργος Μουλκιώτης και αφορά τις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων από το Δημόσιο και τραπεζικά ιδρύματα.

Όπως αναφέρει το κείμενο που κατέθεσαν οι βουλευτές,  με τον νόμο 4587/24.12.18 θεσπίστηκε το ακατάσχετο των λογαριασμών των αγροτών έως 7.500 ευρώ από τις κατασχέσεις λόγω οφειλών τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Ειδικότερα, προστέθηκε στο άρθρο 32 του νόμου 4314/2014 παράγραφος 5 σύμφωνα με την οποία:

«1. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:

αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ενωση,

ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και

γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες.

β) Η διάταξη της παραγράφου α ’ εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα παράγραφο, καταργείται.

2. Οι διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο.

3. Το παρόν άρθρο ισχύει και για την καταβολή χρηματοδοτήσεων δικαιούχων εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για πράξεις/έργα που είναι ενταγμένα ή εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο ΠΑΑ και στο ΕΙΊΑΛ 2007-2013.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλογικά και κατά περίπτωση στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΧΜ ΕΟΧ».

Σύμφωνα με προαναφερθείσες προϋποθέσεις (νομοθετικό πλαίσιο και πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη) οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται στους παραγωγούς προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η γεωργική τους δραστηριότητα και για τον λόγο αυτό υπόκεινται στο καθεστώς του ακατάσχετου.

Παρ’ όλα αυτά, τα πράγματα δεν φαίνονται να είναι έτσι, διότι οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι κατασχέσεις των αγροτικών τους επιδοτήσεων συνεχίζονται, συμψηφίζοντας τις με οφειλές τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, κατά παράβαση της απόφασης για το ακατάσχετο των λογαριασμών έως 7.500 ευρώ ετησίως και πλέον των 1.250 ευρώ ανά μήνα όπως ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Στην ουσία, δηλαδή, ούτε οι ΔΟΥ, ούτε οι τράπεζες δεν ακολουθούν την παρ.5 αρ.32 του ν.4314/2014, καθώς, ενώ είναι καθ’ ύλην αρμόδιες, δεν εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ακατάσχετου, όπως ο νόμος ορίζει και προβαίνουν στην δέσμευση του λογαριασμού. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στιγματίζουν και τη μεγάλη γραφειοκρατία που επικρατεί από την πλευρά του Δημοσίου και της τράπεζας, με αποτέλεσμα ο αγρότης να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτός το υπόλοιπο των χρημάτων του και η τράπεζα να εξοικονομεί με αυτήν την καθυστέρηση τεράστια ποσά προς ίδια εκμετάλλευση.

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον κ. Γεωργαντά:

  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου κατά ρητό και αδιαμφισβητητο τρόπο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση τόσο των Οικονομικών Αρχών όσο και των τραπεζών στο ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων  που θεσπίστηκε με την παρ.5 αρ.32 του ν.4314/2014;
  2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες άρσης της δέσμευσης των λογαριασμών των αγροτών και να μην  απαιτείται η προσφυγή τους στα δικαστήρια;
22 September 2022
Banner