Οι 515 κτηνοτρόφοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 για τις αυτόχθονες φυλές, οι υποχρέωσεις και οι δεσμεύσεις τους

18 December 2023

Οι 515 κτηνοτρόφοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 για τις αυτόχθονες φυλές, οι υποχρέωσεις και οι δεσμεύσεις τους

Related Articles

Η Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβλαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ είχε 515 αποδέκτες συνολικά.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.655.592 ευρώ και όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις έχουν ως εξής:

1. Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

2. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.

3. Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κ.λπ.) όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

4. Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία που διασφαλίζει την αντιστοίχιση του κάθε ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη του, καθορίζονται με εγκύκλιο που εκδίδεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ

5. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.

6. Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή – πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.

7. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.

8. Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις ταυτοποίησης των ιπποειδών τους μέχρι 31-10-2018. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται για το πρώτο έτος εφαρμογής οι κυρώσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 25 της παρούσας. Για το δεύτερο έτος εφαρμογής και για όσα ζώα δεν προσκομίστηκαν οι βεβαιώσεις ταυτοποίησης, αυτές κατατίθενται έως 31-10 -2019 στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π, διαφορετικά επιβάλλονται εκ νέου οι παραπάνω κυρώσεις. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατ΄έτος μέχρι τη λήξη της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.

9. Τα Κ.Ζ.Γ.Π εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν. Η βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου η εν λόγω βεβαίωση κατατίθεται εκ νέου.

10. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

Οι αναλυτικοί πίνακες ΕΔΩ

Πηγή: agrotypos.gr

18 December 2023
Banner
Banner