Οδηγίες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΑΜΘ προς τους καταναλωτές

11 April 2023

Οδηγίες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΑΜΘ προς τους καταναλωτές

Related Articles

Ο χρόνος για το Πάσχα μετράει αντίστροφα και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για το τι πρέπει να προσέχει κατά την αγορά κρέατος, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η υγιεινή του. Οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν να ξεχωρίσει και να επιλέξει ο αγοραστής το προϊόν που επιθυμεί με ασφάλεια.

"Τα ζώα που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, υπόκεινται υποχρεωτικά σε κτηνιατρικούς ελέγχους και φέρουν σήμανση καταλληλότητας (ωοειδή σφραγίδα) στα δύο ημιμόριά τους (ή στα τέσσερα τεταρτημόρια) με τα παρακάτω διακριτικά α) τον κωδικό του σφαγείου, β) τη χώρα σφαγής και γ) το Ακρωνύμιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ).

Απαγορεύεται από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η σφαγή ζώων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  με σκοπό την εμπορία ή και η διάθεση σφάγιων από πλανοδίους πωλητές.

Τα αμνοερίφια α) Ελληνικής εκτροφής, β) εκτροφής σε χώρες  της Ε. Κ  που  εσφάγησαν στην Ελλάδα φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος τυρκουάζ (Ε133 Λαμπρό Κυανό CFC).

 Τα αμνοερίφιαπου έχουν εκτραφεί και  σφαγεί σε  Κοινοτικές χώρες φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας με  χρώμα επιλογής της χώρας.

 Αμνοερίφια Τρίτων Χωρών (έκτος Ε.Κ.)  ανεξάρτητα από τον τόπο σφαγής (Ελλάδα ή Τρίτη Χώρα) φέρουν σφραγίδα χρώματος καστανό (Ε155 καστανό ΗΤ).

Στο κρεοπωλείο, πέρα από τις σφραγίδες, το σφάγιο συνοδεύεται από επισημάνσεις (ετικέτες) στις οποίες αναγράφονται, η χώρα και ο κωδικός εκτροφής της εγκατάστασης του ζώου, η χώρα  γέννησης, η χώρα πάχυνσης, η  ημερομηνία σφαγής, το είδος του ζώου (αμνός/ερίφιο, πρόβατο, χοίρος) επιπλέον για τα βοοειδή αναγράφεται η ηλικία και ο αριθμός ενωτίου του ζώου.

  Το κρέας και τα παραπροϊόντα (έντερα, συκωταριές, κ.λπ.) πρέπει να πωλείται μέσα από ψυχόμενες προθήκες για  να προστατεύονται από κινδύνους επιμόλυνσης (σκόνη, έντομα κ.λπ.). Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 7οC για το κρέας και τους 3οC για τα νωπά παραπροϊόντα.

Τα κατεψυγμένα εντόσθια θα πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε καταψύκτη (Θ < – 18οC) και να διατίθενται με τη συσκευασία τους. Η συσκευασία πρέπει να έχει τις απαραίτητες επισημάνσεις αναφορικά με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, την επωνυμία παρασκευαστή και σήμανση καταλληλότητας (τον κωδικό της εγκατάστασης παραγωγής). Τα κατεψυγμένα προϊόντα απαγορεύεται να αποψύχονται σε θέσεις λιανικής πώλησης και να διατίθενται ως νωπά."

Πηγή: thraki.com.gr

11 April 2023
Banner