Νέους κανόνες για τη μεταφορά και τη διαβίωση των ζώων προτείνει η Ε.Ε.

11 December 2023

Νέους κανόνες για τη μεταφορά και τη διαβίωση των ζώων προτείνει η Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» η Ε.Ε. πρότεινε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων 20 χρόνων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Οι καλύτεροι κανόνες αφορούν τη μεταφορά 1,6 δισεκ. ζώων.

Τα νέα μέτρα, που βασίζονται σε τελευταία επιστημονικά στοιχεία και τεχνολογικές εξελίξεις, περιλαμβάνουν αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων της Ε.Ε. για τα ζώα κατά τη μεταφορά, εντός και από την Ε.Ε.- κάθε χρόνο.

Η σημερινή πρόταση επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς, ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά:

  • Οι χρόνοι ταξιδιού θα μειωθούν και, κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται για περιόδους ανάπαυσης, σίτισης και ποτίσματος. Ειδικοί κανόνες θα ισχύουν για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και για τα ευάλωτα ζώα, όπως οι μη απογαλακτισμένοι μόσχοι και τα κυοφορούντα ζώα.
  • Τα δικαιώματα για τη διασφάλιση του ελάχιστου χώρου για τα διάφορα ζώα θα αυξηθούν και θα προσαρμοστούν σε κάθε είδος.
  •  Η μεταφορά σε ακραίες θερμοκρασίες θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μόνο τη νύχτα, εάν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς. Επιπλέον, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω των 0 °C, τα οχήματα θα πρέπει να καλύπτονται και να ελέγχεται η κυκλοφορία του αέρα στο διαμέρισμα των ζώων, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από την έκθεση στον παγωμένο αέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εάν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω των -5°C, μαζί με τα προαναφερθέντα μέτρα, η διάρκεια του ταξιδιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες.
  • Οι κανόνες για την εξαγωγή ζώντων ζώων από την Ένωση θα καταστούν αυστηρότεροι, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων ελέγχων σε τρίτες χώρες, ώστε να πληρούνται ισοδύναμα πρότυπα με εκείνα της Ε.Ε.
  • Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων για τη μεταφορά των ζώων (π.χ. εντοπισμός της θέσης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, με κεντρική βάση δεδομένων).
11 December 2023
Banner
Banner