Νέα απόφαση για τη διαχείριση νεκρών ζώων

19 March 2014

Απόφαση με την οποία καθορίζεται θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζώων σε όλη την ελληνική επικράτεια, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος. Βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών, σύμφωνα με την Ενωσιακή νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009), είναι η συστηματική συλλογή, μεταφορά και ορθή διαχείριση των:
1. νεκρών ζώων από λοιμώδη νοσήματα ή άλλα αίτια που βρίσκονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και δεν καλύπτονται από σχετικές αποφάσεις οικονομικών ενισχύσεων,
2. νεκρών αδέσποτων ζώων, που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο της χώρας, αγρούς ή σε κάθε δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο, εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
3. νεκρών άγριων ζώων με υπόνοια μόλυνσης από νόσο που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή τα ζώα,
4. νεκρών ή θανατωθέντων ζώων, υπόπτων προσβολής από ιό της λύσσας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα,
5. νεκρών βοοειδών, αιγών και πρόβατων που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου και από τα οποία λαμβάνονται δείγματα εγκεφαλικού ιστού στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης οι όροι και προϋποθέσεις για τους φορείς εκτέλεσης των παραπάνω προγραμμάτων. Κεντρική αρμόδια αρχή για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ.
Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων μπορεί να καλυφθεί με την ένταξή τους σε Κοινοτικό ή Εθνικό πρόγραμμα ή με ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις δαπάνες συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και επεξεργασίας των νεκρών ή θανατωμένων ζώων σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων.

19 March 2014
Banner
Banner