Καταργείται η ενιαία δομή της Κτηνιατρικής

02 September 2014

Καταργείται η ενιαία δομή της Κτηνιατρικής

«Καταργείται η ενιαία υπηρεσιακή δομή της κτηνιατρικής για τη χώρα μας» με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων με αφορμή την έκδοση του νέου οργανογράμματος. Όπως τονίζει «στη θέση της, προβλέπεται η διάχυση των αρμοδιοτήτων της σε άλλες υπηρεσίες και δομές, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες των οποίων δεν είναι αμιγώς κτηνιατρικές».
Προειδοποιεί ακόμα ότι «η εφαρμογή του, θα οδηγήσει σε πλήρη αδυναμία παρακολούθησης των κτηνιατρικών εξελίξεων και κατανόησης της κτηνιατρικής νομοθεσίας, με πιθανότατα ολέθρια αποτελέσματα για την κτηνοτροφική πολιτική, το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και τη Δημόσια υγεία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΕΚΔΥ έχει ως εξής:
Δημοσιεύτηκε ο νέος οργανισμός του ΥΠΑΑΤ (Π.Δ 107,ΦΕΚ Α΄174, 28-08-2014), ο οποίος επικυρώνει τον κατακερματισμό και τη διάλυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καθώς και την πολιτική για την εξαφάνιση της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Ήδη από την ανάγνωση του 1ου άρθρου του Π.Δ., γίνεται σαφές πως η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας απουσιάζει από την αποστολή του ΥΠΑΑΤ, καταδεικνύοντας και την πολιτική για εξάρτηση της χώρας σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιήθηκε και η υποβάθμιση της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής, σε μια χρονική μάλιστα συγκυρία, που πλήττεται η κτηνοτροφία της χώρας με την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας της επανεμφάνισης νοσημάτων όπως η ευλογιά και ο καταρροϊκός πυρετός και που η δημόσια υγεία κινδυνεύει από την επανεμφάνιση της λύσσας.
Η ΠΕΚΔΥ, γνωρίζοντας πως βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των διοικητικών δομών είναι το οργανωτικό τους σχήμα, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και θέλοντας να συμβάλλει στη θέσπιση ενός λειτουργικού και ουσιαστικά αποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού οργάνωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τόσο σε Κεντρικό, όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, που θα συνέβαλε στην επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας, στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και στην ανάπτυξη της Αγροτικής οικονομίας της χώρας είχε προτείνει:
«Στον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συνεχίσει να υφίσταται Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Η εν λόγω Γενική Διεύθυνση, έπρεπε να προβλέπει δομές, που θα κάλυπταν τους βασικούς τομείς άσκησης της σύγχρονης κτηνιατρικής πολιτικής και να συγκροτείται από 5 Διευθύνσεις και συγκεκριμένα α)Υγείας των Ζώων, β)Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, γ)Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Εφαρμογών, δ)Ζωοανθρωπονόσων και ε)Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (ΣΥΚΕ, Κτην. Εργαστηρίων, Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος).»
Αντί της υλοποίησης αυτής της πρότασης, με το νέο Οργανισμό διαπιστώνεται ότι, η ενιαία υπηρεσιακή δομή της Κτηνιατρικής για τη χώρα μας, καταργείται πλέον. Στη θέση της, προβλέπεται η διάχυση των αρμοδιοτήτων της σε άλλες υπηρεσίες και δομές, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες των οποίων δεν είναι αμιγώς κτηνιατρικές. Καταργείται η Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής ως αυτοτελής Γεν. Δ/νση και υποβαθμίζεται σε δ/νσεις της ετερόκλητης Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής.
Επίσης τα κτηνιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας εντάσσονται στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, σε μη λειτουργικά και οργανωτικά σχήματα, με διάρθρωση που δε λαμβάνει υπόψη την προτυποποιημένη με διεθνή πρότυπα, λειτουργία και οργάνωση τους.
Όσον αφορά τα ΣΥΚΕ διασκορπίζονται στις Δ/νσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με εξαφάνιση της προβλεπόμενης από την ενωσιακή νομοθεσία διοικητικής τους σύνδεσης με την Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής. Το ίδιο προβλέπεται και για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος. Η διάρθρωση όλων των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών σε μία Αποκεντρωμένη Δ/νση, δε μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει τα πολλά επιστημονικά και πρακτικά θέματα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Το διοικητικό αυτό σχήμα δεν είναι λειτουργικό λόγω αδυναμίας συντονισμού τόσων υπηρεσιών και τελικά δεν θα είναι αποτελεσματική η άσκηση των αρμοδιοτήτων. Ακόμη, η απουσία συγκεκριμένων ενιαίων κτηνιατρικών δομών, που θα εξασκούν στο σύνολό τους τις κτηνιατρικές αρμοδιότητες, μπορεί να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων, ενδεχομένως καίριας σημασίας, από άσχετο και ξένο με την κτηνιατρική επιστήμη και πρακτική προσωπικό
Η ΠΕΚΔΥ επισημαίνει την αντίθεσή της στον Νέο Οργανισμό του ΥΠΑΑΤ και προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του, θα οδηγήσει σε πλήρη αδυναμία παρακολούθησης των κτηνιατρικών εξελίξεων και κατανόησης της κτηνιατρικής νομοθεσίας, με πιθανότατα ολέθρια αποτελέσματα για την κτηνοτροφική πολιτική, το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και τη Δημόσια υγεία.
Τέλος η ΠΕΚΔΥ δε συμμερίζεται την άποψη ότι ο νέος Οργανισμός αναδεικνύει τον αναπτυξιακό και παραγωγικό χαρακτήρα του Υπουργείου, που εκφράστηκε από άλλους Γεωτεχνικούς συνδικαλιστικούς φορείς, κυρίως όσο αφορά την κτηνοτροφία της χώρας και δε συμμετέχει στις θριαμβολογίες για τη δημοσίευση του μορφώματος αυτού, που υποβαθμίζει και διαλύει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και ούτε προφανώς συμμετέχει στις ευχαριστίες και στις εύφημες αναφορές προς πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κατάρτιση του.

02 September 2014
Banner
Banner