ΚΑΠ: Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

13 June 2023

ΚΑΠ: Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Σύμφωνα με την ΥΑ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθορίζεται το  θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διατήρησης, τη διαχείριση και παρακολούθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας  στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του προγράμματος (ecoschemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, εφεξής οικολογικά σχήματα (ecoschemes), του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023- 2027.

Συγκεκριμένα, η Υ.Α. έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σκοπός

 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του προγράμματος (ecoschemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
 2. Οι παρεμβάσεις της παρ. 1 περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας που ισχύει για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 («περίοδος του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ») και παρέχεται ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Άρθρο 2

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

 1. Τα οικολογικά προγράμματα εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και στους παραγωγικούς τομείς παρέμβασης φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 • Η παρέμβαση συμβάλει στους ειδικούς στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων και ειδικότερα:

- Στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σ' αυτήν, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και προώθηση της βιώσιμης ενέργειας.

-Στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, μεταξύ άλλων με τη μείωση της χημικής εξάρτησης.

-Στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων.

-Στη βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας, ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, στη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, καθώς και στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και καταπολέμησης της αντοχής στα αντιμικροβιακά.

3. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» πραγματοποιείται με βάση τα παρακάτω δύο είδη δεικτών/δεδομένων:

α) Τους κοινούς, για όλα τα κράτη μέλη, δείκτες Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 2115/2021, συλλέγονται από τις αιτήσεις πληρωμών, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους Ν, αποτυπώνονται στους πίνακες της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και αφορούν πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1 καθώς και

β) τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα IV του εφαρμοστικού Κανονισμού 1475/ 2022, συλλέγονται από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν, με τη μορφή πινάκων και αφορούν παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και τα επιπλέον δεδομένα, της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Οι διαδικασίες για την ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των επιδόσεων, των τιμών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και η αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων ή αποκλίσεων από τις αντίστοιχες προγραμματισμένες τιμές που έχουν καθοριστεί στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στη Διαδικασία 3.2 του Παραρτήματος Ι, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Άρθρο 3

Αρμόδιοι Φορείς

1. Φορέας Διαχείρισης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ).

2. Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του προγράμματος (ecoschemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων έχει οριστεί η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων.

3. Οργανισμός πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 4

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί:

 1. Του άρθρου 3 της υπ' αρ. 519/135068/05.05.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός οριζόντιων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ)2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΓΠ 2023-2027» (Β' 3071).
 2. Του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Άρθρο 5

Δικαιούχοι- Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018. Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα μέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού.

Άρθρο 6

Ασυμβατότητα

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης και αντικρουόμενων γεωργικών πρακτικών, η παρέμβαση δεν είναι συμβατή σε επίπεδο αγροτεμαχίου:

α) Με οποιοδήποτε άλλη οικολογική παρέμβαση του άρθρου 31.

β) Με την παρέμβαση Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεο-εισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας.

γ) Με οποιαδήποτε δράση του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του ΠΑΑ 2014-2022 εφόσον τα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία των παραπάνω Μέτρων κατά το έτος της αίτησης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες ασυμβατότητας όπως αυτοί ορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 7

Επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές προς ενίσχυση-ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις της παρούσας παρέμβασης και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές με το αντίστοιχο ενδεικτικό ύψος ενίσχυσης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ετήσια ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας ανά καλλιέργεια-εκτροφή

Επιλέξιμες καλλιέργειες-εκτροφές -Προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό ανά εκτάριο

ΜΚ1-31.9-1 Ελιά 505,00

ΜΚ1-31.9-2 Σταφίδα 636,00

ΜΚ1-31.9-3 Μηλοειδή 532,00

ΜΚ1-31.9-4 Πυρηνόκαρπα 941,00

ΜΚ1-31.9-5 Επιτραπέζια σταφύλια 1.440,00

ΜΚ1-31.9-6 Ετήσια ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας στα Εσπειδοειδή 334,00

ΜΚ1-31.9-7 Οινοποιήσιμα Σταφύλια 657,00

ΜΚ1-31.9-8 Ροδιά 1.120,00

ΜΚ1-31.9-9 Ακτινίδιο 870,00

ΜΚ1-31.9-10 Συκιά 1.015,00

ΜΚ1-31.9-11 Μικρόκαρπες/Δάσους 940,00

ΜΚ1-31.9-12 Αβοκάντο 1.050,00

ΜΚ1-31.9-13 Ακρόδρυα 616,00

ΜΚ1-31.9-14 Φραγκόσυκα 1.266,00

ΜΚ1-31.9 15 Βρώσιμος Αραβόσιτος 544,00

ΜΚ1-31.9-16 κτηνοτροφικός Αραβόσιτος 644,00

ΜΚ1-31.9-17 Μηδική, Τριφύλλι 574,00

ΜΚ1-31.9-18 Χειμερινά σιτηρά 120,00

ΜΚ1-31.9-19 Βαμβάκι 516,00

ΜΚ1-31.9-20 Καπνός 660,00

ΜΚ1-31.9-21 Ρύζι 446,00

ΜΚ1-31.9-22 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι, Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κιν όα, Καμελία, Χία) 493,00

ΜΚ1-31.9-23 Αρωματικά Φυτά 1.295,00

ΜΚ1-31.9-24 Όσπρια 491,00

ΜΚ1-31.9-25 Κτηνοτροφικά ψυχανθή 491,00

ΜΚ1-31.9-26 Φυλλώδη Λαχανικά - Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/ Κολοκυνθοειδή 635,00

ΜΚ1-31.9-27 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά 1.140,00

ΜΚ1-31.9-28 Αιγοπρόβατα 247,00

ΜΚ1-31.9-29 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτής κατεύθυνσης 280,00

ΜΚ1-31.9-30 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 347,00

Οι ανωτέρω ενισχύσεις καλύπτουν την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και τη μείωση της παραγωγής λόγω της εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας, ανά καλλιέργεια/εκτροφή, καθώς επίσης και το κόστος πιστοποίησης.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, βάσει του άρθρου 102 καν. (ΕΕ) 2021/2115.

Άρθρο 8

Αιρεσιμότητα

Προκειμένου να χορηγηθεί η ενίσχυση για τα οικολογικά προγράμματα, απαιτείται και η συμμόρφωση με το σύστημα της αιρεσιμότητας, όπως αυτό θα οριστεί σε σχετική υπουργική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 9

Δεσμεύσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για τη βιολογική γεωργία όπως αυτές απορρέουν από την υπ' αρ. 2543/103240/ 03.10.2017 (Β' 3529) υπουργική απόφαση και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 αντίστοιχα.

Άρθρο 10

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης

Οι παραγωγοί, προκειμένου να λάβουν την ετήσια οι-κονομική ενίσχυση του εν λόγω οικολογικού σχήματος υποβάλλουν ΕΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 14, 15 και 16 της αριθ. 519/135068/05.05.2023 υπουργικής απόφασης με τη συμπλήρωση σχετικού πεδίου.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει εγκύκλιο για την υποβολή της ΕΑΕ στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και για παρεμβάσεις που είναι συνδεδεμένες με το ΟΣΔΕ. Η εγκύκλιος δύναται να τροποποιηθεί, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεριμνά για την ευρεία δημοσιοποίηση της εγκυκλίου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενό της.

Άρθρο 11

Τροποποίηση - διόρθωση -απόσυρση των αιτήσεων ενίσχυσης

Για την διαδικασία τροποποιήσεων, διορθώσεων και αναπροσαρμογών προφανών σφαλμάτων και απόσυρσης της ΕΑΕ ακολουθούνται τα αναφερόμενα στα άρθρα 17, 18 και 19 της υπ' αρ. 519/135068/05.05.2023 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 12

Πληρωμή και διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Ο ΟΚΕΠΕΠΕ είναι αρμόδιος για την καταβολή της ενίσχυσης και με εγκύκλιό του καθορίζει εφόσον απαιτείται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

Άρθρο 13

Έλεγχοι

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η αρμόδια ελεγκτική αρχή των απαιτήσεων επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αιρεσιμότητας, των οικολογικών σχημάτων, καθώς και για την καταβολή της ενίσχυσης.

Οι έλεγχοι που απαιτούνται διενεργούνται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπ' αρ. 1040/28.03.2023 (Β' 2179) υπουργικής απόφασης και το άρθρο 32 της υπ' αρ. 519/135068/05.05.2023 (Β'3071) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 14

Κυρώσεις Αιρεσιμότητας

Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων και προτύπων της αιρεσιμότητας, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αιρεσιμότητα.

Άρθρο 15

Κυρώσεις

Η τήρηση των απαιτήσεων ελέγχεται και στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται παραβάσεις επιβάλλονται κυρώσεις, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το βαθμό σοβαρότητας και επανάληψης της παράβασης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα μετά την επιβολή των κυρώσεων είναι διαθέσιμα για προσωποποιημένη πληροφόρηση των δικαιούχων στην πλατφόρμα του κυβερνητικού νέφους.

Υποβολή ενστάσεων επί των κυρώσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των κυρώσεων μέσω της πλατφόρμας του κυβερνητικού νέφους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν κατά περίπτωση είναι οι εξής:

 1. Σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων του άρθρου 9 της παρούσας και τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 δεν καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση ή εφόσον έχει ήδη καταβληθεί αυτή ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με το άρθρο 21 της υπ' αρ. 519/135068/05.05.2023 υπουργικής απόφασης, τηρώντας τις απαιτήσεις της υπ' αρ. 2985/397197/ 30.12.2022 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 16

Διαδικασία Πληρωμής

 1. Διαδικασία πληρωμής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή της ενίσχυσης και πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης.

Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

 • Υποβολή ενστάσεων επί των πληρωμών

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των υπολογισμένων ποσών πληρωμής μέσω της πλατφόρμας του κυβερνητικού νέφους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

 • Δημοσιοποίηση στοιχείων πληρωμής

Τα στοιχεία πληρωμής είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους στην πλατφόρμα του κυβερνητικού νέφους.

Άρθρο 17

Εξαιρέσεις από τις διοικητικές κυρώσεις

1. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται:

α) Σε ανωτέρα βία ή εξαιρετικές περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 της υπ' αρ. 519/135068/2023 (Β'3071) υπουργικής απόφασης, β) σε προφανή σφάλματα,

γ) σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση.

2.Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης πληρωμής ως προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει στον δικαιούχο την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση πληρωμής.

Η ως άνω αναφερόμενη ενημέρωση από τον δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

Άρθρο 18

Ανωτέρα βία-Εξαιρετικές περιστάσεις

1. Ως «ανωτέρα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2116/2021 δύνανται να αναγνωρισθούν ιδίως οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σοβαρή φυσική καταστροφή ή σοβαρό καιρικό φαινόμενο που πλήττει βαριά την εκμετάλλευση, β)καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων, γ) επιζωοτία, εκδήλωση φυτικών ασθενειών ή παρουσία επιβλαβούς για τα φυτά οργανισμού που πλήττει ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου

δ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης,

ε) θάνατος του δικαιούχου,

στ) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία.

 • Οταν μια τέτοια σοβαρή φυσική καταστροφή ή σοβαρό καιρικό φαινόμενο όπως αναφέρεται στην παρ. 1 στοιχείο α) πλήττει βαριά μια σαφώς καθορισμένη περιοχή, θεωρείται ότι ολόκληρη η εν λόγω περιοχή έχει πληγεί βαριά από την καταστροφή ή το φαινόμενο.
 • Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην κατά τόπους Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από τον ως άνω φορέα, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

4. Οι ανωτέρω περιπτώσεις εξετάζονται και αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής για τις διαδικασίες αναγνώρισης των περιπτώσεών ανωτέρας βίας.

Άρθρο 19

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 της υπ' αρ. 519/135068/ 05.05.2023 υπουργικής απόφασης, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της στήριξης που προ- βλέπονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει.
 2. Εφόσον από τον υπολογισμό πληρωμής προκαλεί- ται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης από το δικαιούχο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφει την υποχρέωση στο Βιβλίο Οφειλετών και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης.
 3. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μια συγκεκριμένη περίοδο δύναται, σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του αιτούντα, να συμψηφιστούν με την εν λόγω αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη απαίτησή του και σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν, ανακτώνται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13 June 2023
Banner