Η ΑΠΣΙ Πίνδος φιλοξενεί την πρώτη συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας

09 May 2023

Η ΑΠΣΙ Πίνδος φιλοξενεί την πρώτη συνάντηση του  Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας

Related Articles

Ο κλάδος της πτηνοτροφίας τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας διανύει πορεία ανάπτυξης με σαφείς ενδείξεις ευοίωνης προοπτικής.

Σε αυτή τη βάση πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Πτηνοτροφίας, στα Ιωάννινα, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ. Πρόκειται για ένα εθνικό δίκτυο το οποίο αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου BroilerNet και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα.

Ο στόχος της ίδρυσης του δικτύου είναι η συνεργασία αλλά και η συλλογή ιδεών πάνω σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες: την Περιβαλλοντική Αειφορία, την Ευζωία και την Προστασία των Ζώων καθώς και την Υγεία των Πτηνών. Επίσης, σκοπός είναι και  η διάδοση σε όλη την Ευρώπη βέλτιστων πρακτικών ευζωίας, υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.

Η πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας για την Πτηνοτροφία, έγινε από τον κ.  Ιωάννη Πατούνα (διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Λειτουργιών της ΠΙΝΔΟΣ), ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες παρουσίασε τον Συνεταιρισμό  και αναφέρθηκε στον κεντρικό στόχο της Συνάντησης αυτής. Στη συνέχεια, η δρ Ευαγγελία Σωσίδου (κτηνίατρος-διευθύντρια Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα), παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος BroilerNet, τις δραστηριότητες και το σχέδιο εργασίας για τους επόμενους μήνες. Ακολούθως, υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών των συμμετεχόντων, οι οποίοι δούλεψαν χωρισμένοι σε ομάδες εργασιών.

Το δίκτυο στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες της πτηνοτροφίας και πτηνοτρόφους, ενώ το  γνωστικό υπόβαθρο των εμπειρογνωμόνων καλύπτει τόσο τους τομείς της Επιστημονικής Έρευνας, όσο και της Βιομηχανικής Έρευνας και Ανάπτυξης και διευρύνεται σε θέματα όπως της Ευζωίας των πτηνών, της Διαχείρισης Εκτροφής Κρεατοπαραγωγής, της Υγείας και της Διαχείρισης των πουλερικών, της Περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των πουλερικών, Διαγνωστικά πουλερικών,  της Κυκλικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και της διαχείρισης δικτύου εμπειρογνωμόνων.

Κριτήρια επιλογής στελεχών

Το κριτήριο για την επιλογή των παραγωγών-πτηνοτρόφων ήταν δυνατότητα κάλυψης διαφόρων πεδίων δράσεων όπως τα διαφορετικά συστήματα εκτροφής (συμβατικά, ελευθέρας βοσκής), οι γεωγραφικές περιοχές, τα διάφορα μεγέθη μονάδων εκτροφής και η εμπειρία στον κλάδο της παραγωγής. Επιπρόσθετα, συμμετέχουν στο Δίκτυο και ορισμένοι παραγωγοί οι οποίοι συνδυάζουν ταυτόχρονα και την εμπειρία αλλά και το επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής, Διαχείρισης Δικτύου Εμπειρογνωμόνων, Περιβαλλοντικής Αειφορίας, Επενδύσεις και Ανάπτυξης στον Τομέα Πτηνοτροφίας και στην παρακολούθησης Υγείας των πτηνών.

Το BroilerNet, στο οποίο ανήκει και το Ελληνικό Δίκτυο Καινοτομίας Πτηνοτροφίας,  στοχεύει να ενισχύσει την αειφορία και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τομέα των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής δημιουργώντας χώρο για αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης και πρακτικής και της συνδημιουργίας έτοιμων προς χρήση καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών σε εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην Ευρώπη.

09 May 2023
Banner
Banner