Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά και επιχειρήσεις κρέατος

02 September 2020

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά και επιχειρήσεις κρέατος

Στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε η παράταση στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 30/11/2020 (ώρα 17.00).

Γράφει ο Αλέξανδρος Μπουζούδης, Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Alpha Plan Consultants - Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Meat News, Νο 85

Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα μου, πολύ μεγάλο ρόλο στην  επιτυχία της επιχείρησης σας παίζει η αξιοποίηση των κατάλληλων επιδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να υποστηρίξετε τους στόχους και τα σχέδια σας.

Αφορά και επιχειρήσεις κρέατος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για αρκετούς από εσάς είναι κατάλληλο γιατί ενισχύονται  υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, με ΚΑΔ (κωδικοί δραστηριότητας της επιχείρησης) οι οποίοι αφορούν στο Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος νωπού-απλής ψύξης ή κατεψυγμένου, σχεδόν όλων των ειδών κρέατος (χοιροειδών, βοοειδών, προβάτων, κουνελιών κτλ) και σε κάποιους ΚΑΔ μεταποιητικής δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια βαθμολόγησης της υποβολής αίτησης υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 100% αντικειμενικά. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι εάν ακολουθηθούν κατά γράμμα οι οδηγίες ενός αξιόλογου, γνώστη και έμπειρου συμβούλου, ο επιχειρηματίας γνωρίζει πριν την υποβολή το εάν θα εγκριθεί ή όχι (οπότε δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή αιτήματος)!!!!

Επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό επιδότησης ξεκινάει από 50% και μπορεί να ανέλθει στο 65% αναλόγως το ύψος των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

Δικαιούχοι – Βασικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (δηλαδή έχουν ιδρυθεί πριν την 01/01/2017) και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  • Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος 2019.
  • Έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης (λιγότερες από 50 ΕΜΕ ή/και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ενεργητικού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ).
  • Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (παρατίθεται ενδεικτικά πίνακας επιλέξιμων ΚΑΔ)

Από τη δράση αποκλείονται:

  • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
  • Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους ακόλουθους κωδικούς δραστηριότητας:

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02 Δασοκομία και υλοτομία

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Απαγορεύεται ρητά από το πρόγραμμα η συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις στο χώρο υλοποίησης της επένδυσης.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 19/12/2018 (ημερομηνία προκήρυξης της δράσης).
  • Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
  • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.
02 September 2020
Banner
Banner