Δημιουργία παρατηρητηρίου αγροδιατροφικής αλυσίδας πρότεινε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

29 May 2024

Δημιουργία παρατηρητηρίου αγροδιατροφικής αλυσίδας  πρότεινε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Μαρτίου 2024 και της 17ης και 18ης Απριλίου 2024, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας συζήτησε σχετικά με την αντίδραση της Ε.Ε. στον προβληματισμό που επικρατεί επί του παρόντος στον γεωργικό τομέα.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί αλλά και για εκείνα που εξετάζονται προς το παρόν και για το άμεσο μέλλον, τα οποία αποσκοπούν στη στήριξη των αγροτών και του γεωργικού τομέα.

Στις 25 Μαΐου 2024 οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης των χωρών-μελών εξέφρασαν ικανοποίηση για την πρόσφατη έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Εξέφρασαν, επίσης, την ικανοποίησή τους για άλλα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή, όπως η δημιουργία παρατηρητηρίου αγροδιατροφικής αλυσίδας της Ε.Ε., την πρόσφατη δημοσίευση της δεύτερης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την επικείμενη πρόταση σχετικά με τους κανόνες για τη διασυνοριακή εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και την έρευνα για τους αγρότες που δρομολόγησε η Επιτροπή ώστε να εντοπίσει τις κύριες πηγές διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας που τους επηρεάζουν.

Επιπλέον, το Συμβούλιο διεξήγαγε πολιτική συζήτηση σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη σημερινή κατάσταση και τους τρόπους βελτίωσης των μέτρων διαχείρισης κρίσεων στο μέλλον. Τα κράτη-μέλη ζήτησαν αποτελεσματικά μέσα διαχείρισης κρίσεων με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, ώστε να εξασφαλίζεται ταχεία και στοχευμένη αντίδραση, προκειμένου να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων.

Επιπλέον, οι υπουργοί τόνισαν ότι είναι σημαντικό η στήριξη να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, ώστε τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να υποστηρίζουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης, με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους και χωρίς να αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος για τους αγρότες. Όσον αφορά την πρόληψη κρίσεων, ορισμένα βασικά στοιχεία που αναφέρθηκαν ήταν η σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της κατάρτισης, καθώς και ο ρόλος των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συστημάτων.

Στο σημείο αυτό, το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης από την αυστριακή αντιπροσωπία για τις προκλήσεις που θέτουν τα μεγάλα σαρκοφάγα για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.

Ο David Clarinval, αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Ελεύθερων Επαγγελματιών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Γεωργίας, δήλωσε σχετικά: "Συνεχίζουμε το έργο μας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εξέφρασαν οι αγρότες. Σήμερα εξετάσαμε τρόπους πρόληψης μελλοντικών κρίσεων στον γεωργικό τομέα, καθώς και τρόπους καλύτερης αντιμετώπισής τους, ώστε να δοθεί στους αγρότες μας η δυνατότητα να επικεντρωθούν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα: να διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια και να διαθέτουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας στα ευρωπαϊκά τραπέζια. Θα λάβουμε υπόψη τις σημερινές παρατηρήσεις με στόχο την έγκριση συμπερασμάτων σχετικά με το μέλλον της γεωργίας στην Ε.Ε. έως το τέλος της βελγικής Προεδρίας".

29 May 2024
Banner