Γρήγορες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα, προωθεί το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας – Επτά μέτρα για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας και η ελληνική συμβολή στις αποφάσεις

30 April 2024

Γρήγορες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα, προωθεί το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας – Επτά μέτρα για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας και η ελληνική συμβολή στις αποφάσεις

Στο πρόσφατο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στο Λουξεμβούργο συζητήθηκε η απάντηση της Ε.Ε. σε όσα είχαν κατατεθεί σχετικά με τον γεωργικό τομέα.

Η Ε.Ε. υποσχέθηκε να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανησυχίες που εκφράζουν οι αγρότες και διά στόματος του David Clarinval, αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του Βελγίου ανέφερε: « Έχουμε κρατήσει την υπόσχεσή μας. Τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε κάνει σημαντικές ενέργειες. Σύντομα, μια σημαντική αναθεώρηση της ΚΓΠ θα εγκριθεί και θα τεθεί σε ισχύ. Αλλά το έργο μας συνεχίζεται. Η σημερινή συζήτηση δείχνει τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε τις ανησυχίες των αγροτών στην κορυφή της εργασίας σε επίπεδο Ε.Ε., με στόχο την αποφυγή υπερβολικού διοικητικού φόρτου, διασφαλίζοντας ότι οι αγρότες θα έχουν ισχυρή θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και θα λάβουν ένα δίκαιο εισόδημα για την εργασία τους.

Όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη της εμπορικής ατζέντας της Ε.Ε., οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ανοιχτή στρατηγική αυτονομία, η επισιτιστική ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε., καθώς και η προστασία ευαίσθητων τομέων της Ε.Ε. όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά, η ζάχαρη, η αιθανόλη και ορισμένα φρούτα και λαχανικά.

Ταυτόχρονα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης μελέτης, ζήτησαν την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με χώρες εκτός Ε.Ε.

Ετήσιες εκθέσεις απόδοσης

Με βάση πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη για να δώσει μια επισκόπηση της εφαρμογής της ΚΓΠ στις χώρες τους.

Οι υπουργοί συζήτησαν δύο βασικά σημεία:

 • Εάν τα μέτρα που ελήφθησαν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ είχαν καταστήσει δυνατή την ικανοποίηση των προσδοκιών.
 • Την αξιολόγησή τους για το νέο μοντέλο παράδοσης βάσει απόδοσης και πιθανές εμπειρίες που θα μοιραστούν, με βάση τις πρώτες ετήσιες εκθέσεις απόδοσης.

Ενώ όλα τα κράτη-μέλη υπέβαλαν έγκαιρα τις εκθέσεις επίδοσης, σημείωσαν ότι η επιβάρυνση για την υποβολή εκθέσεων για το 2024 θα ήταν πιο σημαντική και επανέλαβαν την έκκλησή τους να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Ορισμένα κράτη-μέλη τόνισαν επίσης τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του νέου συστήματος ΤΠ και των επιπτώσεων της γεωπολιτικής κατάστασης για την υλοποίηση των στρατηγικών τους σχεδίων το 2023.

Ουπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε παρεμβάσεις του στο Συμβούλιο τόνισε πως είναι απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων στον αγροτικό τομέα. σε συνδυασμό με την υλοποίηση των αλλαγών που έχει προτείνει η χώρα μας στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, για να μπορέσει ο πρωτογενής τομέας της ΕΕ να παραμείνει βιώσιμος και ανταγωνιστικός.

Όπως είπε ο κ. Αυγενάκης η Ελλάδα συμφωνεί με τις προτάσεις της Επιτροπής για:

 • αύξηση της διαφάνειας και ενημέρωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως το παρατηρητήριο τιμών,
 • βελτίωση των διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) περί ανταγωνιστικότητας, και
 • διασφάλιση τομεακών προτύπων βιωσιμότητας από αγρότες και συνεταιρισμούς.

Στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ΚΑΠ και στα μέτρα τα οποία θα στηρίξουν, μέσω αυτής, το μέλλον της γεωργίας:

 1. Προσήλωση στον βασικό στόχο της ΚΑΠ: ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων για επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και εξασφάλιση εγγυημένου και επαρκούς εισοδήματος για τους γεωργούς. Αυτό προϋποθέτει ενισχυμένο προϋπολογισμό για την ΚΑΠ.
 2. Ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων και έκτακτων γεγονότων με χρήση πόρων εντός και εκτός ΚΑΠ. Ειδικότερα:
  • Αύξηση του Γεωργικού Αποθεματικού,
  • Σύσταση Ειδικού Ταμείου για την κάλυψη της απώλειας γεωργικού εισοδήματος από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως είχε προτείνει ο Επίτροπος.
  • διάθεση του 2% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων, εφόσον η χώρα το επιθυμεί.
 3. Προώθηση της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων με δίκαιο τρόπο και χωρίς αποκλεισμό κανενός τομέα, τύπου γεωργίας ή μεγέθους αγροτικής επιχείρησης. Αυτό, μεταξύ άλλων, απαιτεί σεβασμό των οικονομικών, κοινωνικών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των ευρωπαϊκών περιφερειών.
 4. Ισορροπία των προτεραιοτήτων της Ένωσης για το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή. Δεν μπορεί να λειτουργεί το ένα εις βάρος του άλλου. Άλλωστε, η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας μακροπρόθεσμα επιφέρει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.   
 5. Εναρμόνιση της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης με τους στόχους μας για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα. Τονίζω την ανάγκη για αμοιβαιότητα των εισαγόμενων προϊόντων με τα υψηλά πρότυπα της Ένωσης. Επίσης, πρέπει να παρακολουθούμε στενά τον αντίκτυπο των εμπορικών συναλλαγών στον γεωργικό τομέα (οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο).
 6. Πλήρης αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα με ευρεία διάχυση της γνώσης και με κατάλληλη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου για πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.
 7. Συνδυασμός και αλληλεξάρτηση των πρωτοβουλιών για το μέλλον της γεωργίας με εκείνες του μακρόπνοου οράματος για τις αγροτικές περιοχές. Η επίλυση δημογραφικών προβλημάτων, ανανέωσης γενεών (νέοι αγρότες) και παροχής βασικών και ψηφιακών υπηρεσιών στην ύπαιθρο μέσω του συνδυασμού δράσεων της ΚΑΠ και της πολιτικής Συνοχής θα έχει καθοριστικό ρόλο στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα της γεωργίας στην Ένωση.

Οι αλλαγές που προωθούνται

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο ΥπΑΑΤ στις αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στην τρέχουσα ΚΑΠ, επισημαίνοντας ότι πρέπει: «Πρώτον, οι κλιματικές κρίσεις να αντιμετωπίζονται συλλογικά και, δεύτερον, να υπάρχει ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικών απαιτήσεων και αγροτικής παραγωγής».

 1. Επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στην πρόταση να διατίθεται το 2% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων, εφόσον η χώρα το επιθυμεί.
 2.  Προτείνουμε να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων ή από έτος σε έτος, ανάλογα με τις αναδυόμενες ανάγκες. 
 3. Για παράδειγμα, προτείνουμε τη δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ οικολογικών προγραμμάτων (Πυλώνας Ι) και γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων (Πυλώνας ΙΙ), όποτε χρειάζεται. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων, χωρίς να επηρεάζονται οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου.
 4. Επίσης, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει καταδείξει ότι ειδικά τα οικολογικά σχήματα πρέπει να απλοποιηθούν, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους.
 5. Επιδιώκουμε την επαναφορά του κανόνα Ν+3. Αυτό μπορεί να αποβεί κρίσιμο στοιχείο για την ολοκλήρωση επενδύσεων για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.
 6. Τέλος, στηρίζουμε να υπάρχει δυνατότητα για τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων και των αντίστοιχων δεικτών του Στρατηγικού Σχεδίου με βάση την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων. Πρέπει να δίνονται περιθώρια στρατηγικών ελιγμών στο Κράτος Μέλος για κάλυψη πραγματικών αναγκών και για αποφυγή απώλειας πολύτιμων πόρων.
30 April 2024
Banner