Ανθεκτικότητα στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος το 2011

07 May 2013

Ανθεκτικότητα στην ύφεση παρουσιάζει ο κλάδος επεξεργασίας και χονδρικού εμπορίου κρέατος, σύμφωνα με μελέτη της Hellastat Α.Ε. Το 2011 η αγορά κρέατος έδειξε σημάδια ήπιας ανάπτυξης, καθώς ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της οικονομικής ύφεσης έχει προσανατολίσει το καταναλωτικό κοινό στην αγορά των βασικών κυρίως ειδών διατροφής. Σε αντίθεση με τους περισσότερους κλάδους στον τομέα των τροφίμων, η πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου ενίσχυσαν τα έσοδά τους σε σχέση με το 2010. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης επέδειξαν μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων έναντι των χονδρεμπορικών και εισαγωγικών εταιρειών (+9%, έναντι +3,9% αντίστοιχα).
Βασικό πρόβλημα του κλάδου αποτελεί ο υψηλός βαθμός εξάρτησης από εισαγωγές, δεδομένης της περιορισμένης εγχώριας παραγωγής και της διαχρονικά αυξανόμενης ζήτησης. Μάλιστα, ενίοτε εντοπίζονται περιπτώσεις εισαγωγών μη πιστοποιημένων κρεάτων χαμηλότερης ποιότητας (π.χ. από Βουλγαρία). Τέλος, ο τομέας επεξεργασίας κρέατος είναι άμεσα εξαρτώμενος από προμήθειες πρώτων υλών από αγορές του εξωτερικού, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυξημένα έξοδα παραγωγής.
Ο κλάδος δεικνύει αντιστάσεις στην ύφεση λόγω της σημαντικότητας των προϊόντων του για τη σωστή διατροφή. Πυλώνα περαιτέρω θωράκισης όμως θα αποτελέσει η ενίσχυση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω ορθολογικών επιδοτήσεων, ενώ πρόσφορο έδαφος συνεχίζει να αποτελεί και η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, όπου η κατανάλωση είναι αρκετά υψηλότερη.
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 164 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Ο κύκλος εργασιών του εταιρειών του δείγματος ενισχύθηκε περαιτέρω σε €1,09 δισ., αυξημένος κατά 5,9% έναντι του 2010. Η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, καθώς το 54% των επιχειρήσεων υπέστη κάμψη των πωλήσεων του 2010.
Αντιθέτως, τα συνολικά ΚΠΤΦΑ υποχώρησαν κατά 13%, στα €57,70 εκ., ενώ τα προ φόρων κέρδη υποδιπλασιάστηκαν στο επίπεδο των €11,56 εκ. Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε κατά μισή περίπου μονάδα, σε 14,7%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκε σε 5,3% (από 6,8% το 2010), ενώ η αντίστοιχη επίδοση των ΚΠΦ υποδιπλασιάστηκε σε 0,7%.
Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας σχηματίστηκαν σε 1,4 και 1,3 αντίστοιχα.
Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε διάστημα 132 ημερών (+2 εβδομάδες σε σχέση με το 2010) ενώ η αποπληρωμή των προμηθευτών σε 101 ημέρες διαμόρφωσε τον εμπορικό κύκλο στις 49 ημέρες.
Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια το 2011 βελτιώθηκε οριακά σε 1,3 προς 1.
Η μέση αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RοΕ) το 2011 υποχώρησε σε 1,6%, από 4,8% το 2010, επηρεαζόμενη κυρίως από τα φθίνοντα περιθώρια κερδοφορίας.

07 May 2013
Banner